Zwrot podatku akcyzowego I tura 2019

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

Serwis dla przedsiębiorców – Biznes.gov.pl

Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

W serwisie dostępne są opisy urzędowych usług oraz gotowe formularze. Za pomocą serwisu, osoby prowadzące firmę mogą składać wnioski do instytucji państwowych drogą elektroniczną, a także załatwiać swoje biznesowe sprawy przez internet. Serwis łączy w sobie wiele usług i funkcji nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla administracji państwowej. Przedsiębiorcy znajdą tutaj szczegółowe informacje o obowiązujących przepisach prawa, wymaganych procedurach i formalnościach związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej.

Serwis spełnia też rolę wyszukiwarki danych kontaktowych wszystkich instytucji obsługujących przedsiębiorców. Daje praktyczne instrukcje, jak sobie radzić w biznesie, i umożliwia realizację spraw administracyjnych drogą elektroniczną (poprzez moduł Usługi Online).

Jednym z najważniejszych funkcjonalności serwisu jest Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl. Jest to punkt informacyjny w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczonym dla przedsiębiorców i administracji. Centrum obsługuje użytkowników Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz serwisu biznes.gov.pl. Konsultanci Centrum Pomocy odpowiadają na pytania wykorzystując różne kanały komunikacyjne: telefon, livechat, automatycznie przez wirtualnego urzędnika lub formularz kontaktowy. Często wykorzystane narzędzia to wideorozmowa (video chat), współdzielenie ekranu (co-browse) oraz wykonywanie połączeń telefonicznych z konsultantami za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Centrum Pomocy jest dostosowane również do obsługi osób niesłyszących. Wszystkie informacje, jak i usługi elektroniczne, dostępne są w języku polskim i angielskim.

Więcej informacji na stronie: biznes.gov.pl

Program Azotanowy – terminarz szkoleń

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego o/Płock
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Gostyninie

Od 27.07.2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące nawożenia. Zapraszam na szkolenie, na którym będzie omówiony obowiązujący WSZYSTKICH Program Azotanowy.
W/w program nakłada na rolników obowiązek posiadania planu nawożenia azotem, bądź nie przekraczania wyznaczonych, maksymalnych dawek azotu.
W trakcie spotkania będą omówione najważniejsze punkty Programu Azotanowego, w tym obowiązująca każdego rolnika dokumentacja, która będzie przedmiotem kontroli przez stosowne urzędy.

Na terenie gminy Pacyna odbędzie się kilka spotkań, na których będzie przedstawiony ten temat.

Rolników z miejscowości Rybie, Kamionka, Model, Pacyna, Luszyn, Wola Pacyńska, Czesławów, Radycza, Janówek, Podczachy, Remki, Romanów, Anatolin.
zapraszam na szkolenie
16 stycznia 2019 r. godz. 10.00 –

Rolników z miejscowości Łuszczanówek, Słomków, Sejkowice, Robertów, Łuszczanów II, Czarnów, Kąty, Przylaski, Skrzeszewy, Raków, Rakowiec, Podatkówek.
23 stycznia 2019 r. godz. 10.00 –

22 stycznia 2019 r. godz. 10.00 –
„Technologia uprawy roślin strączkowych
z wykorzystaniem białka rodzimego w żywieniu zwierząt”
szkolenie dla wszystkich rolników

Zapraszam
Ewa Szafran – Szczepańska

GUS – Promocja badań ankietowych

WAW-OR.0652.2.2019                                                             Warszawa, 08.01.2019 r.

Szanowni Państwo,

Promocja badań ankietowych

Serdecznie dziękujemy za pomoc w promocji statystycznych badań ankietowych w minionym roku. Kalendarium badań realizowanych w 2018 r. na swoich stronach internetowych zamieściło niemal 70% jednostek samorządu terytorialnego, do których się zwróciliśmy. Jesteśmy przekonani, że tak duże wsparcie z Państwa strony przyczyniło się do poszerzenia wiedzy o badaniach ankietowych wśród mieszkańców Państwa regionu, a także do zwiększenia rozpoznawalności Urzędu jako instytucji realizującej te badania. Okazana pomoc jest kluczowym elementem w budowaniu świadomości o badaniach prowadzonych na terenie województwa mazowieckiego, a także pośrednio daje możliwość uczestnictwa w kształtowaniu procesów społecznych i gospodarczych zachodzących w kraju i regionie.

Podobnie jak w roku poprzednim, zwracamy się z prośbą o wsparcie akcji informacyjnej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Państwa instytucji (w zakładce Aktualności) Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2019 roku (załącznik 1).

Badania ankietowe realizowane przez Urząd Statystyczny w Warszawie mają charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Przez cały rok, równocześnie, prowadzonych jest wiele badań. Stopień ich realizacji i dane pozyskane z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji. Aktywny udział w badaniach przekłada się na wielkość wskaźników ekonomicznych m.in. umożliwiających ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej, wspierających proces monitorowania i oceny skuteczności podejmowanych działań (w tym na poziomie regionalnym). Wyniki badań ankietowych wykorzystywane są do analiz w zakresie rynku pracy, warunków życia ludności, określania poziomu ubóstwa, pośrednio do waloryzacji rent i emerytur, czy ustalania płacy minimalnej, a także do pozyskiwania środków na inwestycje przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zachęcamy ponadto do skorzystania ze Statystycznego Vademecum Samorządowca, w którym znajdują się podstawowe informacje na temat Państwa miasta, gminy, powiatu, dzielnicy, regionu i województwa. Baza dostępna jest pod adresem http://warszawa.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/.

Zapraszamy również na bezpłatne szkolenia dla pracowników administracji publicznej. Szczegóły i aktualne terminy dostępne są na naszej stronie internetowej http://warszawa.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/pracownicy-administracji-publicznej/

Bardzo dziękujemy za przychylne ustosunkowanie się do naszej prośby.

Zastępca Dyrektora
Agnieszka Ajdyn

Załącznik:

  1. Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2019 roku
    Sprawę prowadzi: Justyna Wrocławska tel. 22 464-20-85

Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich

Zarządzenie Nr 0050.1.2019
Wójta Gminy Pacyna
z  dnia 10 stycznia 2019 r.
w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich

Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432), uchwały nr 26/III/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Zarządza się wybory sołtysów i rad sołtysów na terenie gminy Pacyna.

§ 2.

Terminarz zebrań zawiera załącznik do zarządzenia.

§ 3.

W sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich stosuje się przepisy o samorządzie gminnym oraz postanowienia statutów sołectw.

§ 4

 Zarządzenie podaję do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Pacynie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwach.

 § 5.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Konkurs – „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”

Recykling jest niezbędny!

Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w V edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” pod patronatem Pana Marszałka Województwa!
Dzieci i młodzież z klas 3-7 szkół podstawowych odpowiedzą na pięć pytań otwartych i dziesięć zamkniętych na temat selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów, także zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

E-akta – przechowywanie oraz elektronizacja akt pracowniczych.

Od stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy, które ułatwią przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców oraz obniżą koszty związane z ich przechowywaniem. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie : http://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/e-akta

Pliki do pobrania:

Informacja o numerach kont do opłaty za odpady komunalne.

Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego zawiadamia, że indywidualne numery kont, na które należy dokonywać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie.
Przypominamy, że w przypadku nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wpłatę należy uiścić do 15-ego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, np. opłata za grudzień do 15-ego stycznia. Natomiast roczną ryczałtową opłatę od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, należy uiścić w dwóch równych ratach w terminach do 15 marca i do 15 września danego roku kalendarzowego, którego płatność dotyczy.