Zmiany kryteriów dochodowych Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdziło zmianę (od 15 maja 2023 r.) Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ z 220% do 235% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Przedmiotowa zmiana oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza:

– 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
– 1 410 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Jednocześnie informuję, że w przypadku osób, które już zostały zakwalifikowane do Podprogramu 2021 Plus przed 15 maja 2023 r., nie jest wymagane ponowne wydanie przez OPS skierowania na nowym wzorze.
Zmienione Wytyczne wraz z załącznikami zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

Załacznik:

Pismo WPS-I.9421.25.2023