KOMUNIKAT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie informuje, że nadal istnieje możliwość korzystania z  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2021 Plus i otrzymywania pomocy w postaci paczek żywnościowych.

Warunkiem otrzymania pomocy jest złożenie wniosku w GOPS Pacyna w nieprzekraczalnym terminie do 12 września 2023r.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania powyższej pomocy to:

1823,60 zł – dla osoby samotnie gospodarującej

1410 zł – na osobę w rodzinie.