Bon energetyczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie informuje, że Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

Bon energetyczny jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2500 zł netto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20zł. Poniżej 20zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

Bon energetyczny wynosi:
– 300,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
– 400,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
– 500,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
– 600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,
W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496),
do dnia 1 kwietnia 2024r. 

bon energetyczny wynosi:
– 600,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
– 800,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
– 1000,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
– 1200,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Jeżeli wpis nastąpił po dniu 1 kwietnia 2024 r. należy przedłożyć dowód zakupu/montażu ogrzewania elektrycznego.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, bon ten jest wypłacany osobie w tym gospodarstwie domowym, która złożyła wniosek jako pierwsza.

W przypadku przyznania bonu energetycznego istnieje możliwość złożenia wniosku o korektę
w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania.
Wnioski o przyznanie bonu energetycznego będzie można składać od dnia 1 sierpnia 2024 r.
do dnia 30 września 2024 r. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  Pacynie lub przez ePUAP:/Pacyna GOPS.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego zostanie rozpatrzony w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia. Wypłata nastąpi w formie wskazanej przez wnioskodawcę we wniosku niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych od wojewody.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego wnioski złożone po dniu 30 września 2024r. pozostawia się bez rozpoznania.

Minister właściwy do spraw energii określa i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego, mając na względzie zapewnienie przejrzystości tego wniosku. W momencie opublikowania wzoru wniosku, zostanie on niezwłocznie zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat, stronie internetowej Gminy Pacyna https://pacyna.mazowsze.pl/ oraz będzie możliwość pobrania jego wersji papierowej w siedzibie Gminne Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna.

Załącznik:
Wniosek na bon energetyczny