Zaproszenie na konferencje

Szanowni Państwo,
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie zaprasza dyrektorów i nauczycieli różnych przedmiotów oraz różnych typów szkół na konferencję online „Grupowo-Rozwojowo-Atrakcyjnie: GRA w edukacji”, która odbędzie się 9 listopada 2021 roku w godzinach 16.00-18.30.
Głównym celem konferencji jest przedstawienie możliwości i korzyści, jakie przynosi nauczycielom wykorzystanie narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania w praktyce szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania wspartego grami. Pokazanie edukacyjnego potencjału tych z nich, które opierają się na wykorzystaniu nowych technologii.
Wyjaśnienie min., dlaczego i jak warto wykorzystywać gry w szkole, gdzie szukać wartościowych oraz jak tworzyć z uczniami ich własne gry.
Ze względów organizacyjnych należy zgłosić swój udział w konferencji poprzez formularz umieszczony na Platformie Obsługi Szkoleń Ośrodka.
Więcej informacji oraz link do zapisów: https://pos.oeiizk.waw.pl/training/conferences
Udział w konferencji jest bezpłatny.

INFORMACJA DOT. DOWODÓW OSOBISTYCH

W dniu 5 listopada 2021 r. (piątek) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz wydawanie dowodów będzie możliwe do godz. 12.00.

Skrócenie czasu przyjmowania wniosków i pozostałych zdarzeń z obszaru dowodów osobistych spowodowane jest planowanym na ten dzień całkowitym zablokowaniem dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych, w związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznego wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców.

 

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2022 rok”

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu
uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Najważniejsze zmiany to:

 • dodanie 12 nowych zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego, w związku z decyzją o powierzeniu ich do realizacji w ramach konkursu organizacjom pozarządowym. W związku z powyższym zachodzi konieczność wpisania projektów jako zadań do Programu. Dodano nowe zapisy w § 11 pkt 3, 13 pkt 3 oraz
  § 15 pkt 2;
 • kontynuacja w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” zadania publicznego pod nazwą „Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego”
  w latach 2023 – 2027, na które otwarty konkurs ofert zostanie ogłoszony w IV kwartale 2022 r. Zmiana ta znalazła odzwierciedlenie w § 10 ust. 8 pkt 1, § 21 ust. 3 pkt 1.

Twoje zdanie się liczy! Wypowiedz się!

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 27 października do 9 listopada 2021 r.

Gdzie można zapoznać się z projektem uchwały?

Projekt uchwały został:

 • opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej mazovia.pl oraz na stronach internetowych: mazovia.pl, dialog.mazovia.pl, ngo.pl;
 • przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Bazie Danych na stronie internetowej mazovia.pl;
 • wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, pok. 105 oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  1. Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
  2. Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
  3. Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
  4. Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,
  5. Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
  6. Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
  7. Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
  8. Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17.

Jak zgłosić propozycje do projektu uchwały?

Wypełniony Formularz konsultacji należy składać w terminie od 27 października do 9 listopada 2021 r. w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 • osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26,
  Skoczylasa 4, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje – zmiany w Programie współpracy 2022”;
 • osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje – zmiany w Programie współpracy 2022”:
  1. Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
  2. Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
  3. Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
  4. Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,
  5. Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
  6. Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
  7. Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
  8. Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17;
 • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 1. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Konsultacje – zmiany w Programie współpracy 2022”;

 

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Dialogu
i Inicjatyw Społecznych, nr tel. 22 59 79 679, 22 59 79 683, mail: dialog@mazovia.pl.

Uwaga!

Obowiązuje stan epidemii, tak więc w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zachęcamy do udziału w konsultacjach drogą mailową oraz poprzez e-PUAP.

W sytuacjach wymagających bezpośredniego kontaktu będą Państwo:

 • przyjmowani po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu spotkania
  z właściwym pracownikiem urzędu,
 • przyjmowani pojedynczo,
 • zobowiązani do dezynfekcji rąk, zakrycia ust i nosa oraz do zachowania wymaganego odstępu od innych osób.

 

Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Podatkówek

Zadanie pn. „ Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Podatkówek ”  współfinansowano przy pomocy środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw  MAZOWSZE 2021” zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UMRW/1765/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.

W ramach zadania została zainstalowana lampa solarna mocowana w gruncie na fundamencie betonowym prefabrykowanym( przenośnym) o wym. 1000mm wysokości,  250×250 mm szerokości o następujących parametrach : moc źródła światła 20W, panel solarny 120W, bateria litowa 384 WH, słup stalowy o wys. 6m.

Zainstalowano przeszkloną gablotę ogłoszeniowo-informacyjną  o wymiarach  szer. 120 cm, wys. 160 cm, mocowaną na słupkach metalowych z godłem  Gminy Pacyna, nazwą sołectwa i nazwa gminy.

Położono kostkę  brukową  gr. 6 cm w kolorze szarym wraz z obrzeżami na powierzchni 3 m x 2 m.

Dr Medyk sp. z o.o. – Terminy pobrań wymazów na testy PCR COVID-19

 • Ośrodek Zdrowia w Pacynie (miejsce pobrań – parking przy Ośrodku Zdrowia):

poniedziałek – godz.  11:40
wtorek            – godz.  09:20
czwartek        – godz. 12:00
piątek             – godz.  09:20

 • Ośrodek Zdrowia w Szczawinie Kościelnym (miejsce pobrań – parking przy Ośrodku Zdrowia):

poniedziałek – godz.  12:00
wtorek           – godz.  09:00
czwartek        – godz. 12:30
piątek – godz.         09:00

Badanie bezpłatne dla pacjentów ze skierowaniem.
Prywatnie cena testu – 380 zł

Tel. kont.: 530 614 566 i 883 499 996

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH SEZON 2021/2022

Gmina Pacyna i Gmina Szczawin Kościelny

Obwody: nr 368 Helenów,  nr 369 Białe Błota, 

Nadleśnictwo Gostynin i Nadleśnictwo Łąck

 1. 14.11.2021 r.
 2. 28.11.2021 r.
 3. 12.12.2021 r.
 4. 19.12.2021 r.

UWAGA: Polowania będą prowadzone w godzinach od 8.00 do 16.00.

Zakres polowań i wskazanie zwierzyny będzie określone każdorazowo przez  kierownika- prowadzącego polowania na odprawie

ZARZĄD  WKŁ 329 CIS

Dofinansowanie zakupu komputerów dla dzieci byłych pracowników PGR

 

Gmina Pacyna zamierza pozyskać środki (grant) na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (PPGR).

Ze wsparcia mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych oraz szkół średnich, którzy:

 • zamieszkują miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało PPGR;
 • są członkiem rodziny – krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie (opiekunowie prawni), którzy pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w miejscowości objętej PPGR;
 • nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w roku 2020 i 2021, komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) zakupionego ze środków publicznych, a także  środków organizacji pozarządowych i zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiającym pracę zdalną;
 • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
 • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletnich uczniów wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Pacnie, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna, na załączonych wzorach wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, w terminie do 29 października 2021 roku.

Więcej informacji dotyczących projektu wraz z dokumentacją projektową znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Załączniki:

Startuje wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW

 

18 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. Już w pierwszym dniu ARiMR planuje wypłacić blisko 500 mln zł, które trafią na konta bankowe ok. 74 tys. rolników.

Zaliczki będą wypłacane na najwyższym dopuszczonym w UE poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wyniosą 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych – 85 proc. należnych dopłat.

Agencja wszelkie środki przekazuje wyłącznie na konta, które zostały wskazane przez rolników we wnioskach o wpis do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne. Zachęcamy rolników oczekujących na wypłatę zaliczek, aby sprawdzili, czy ARiMR posiada właściwe dane w tym zakresie. Jeżeli numer konta będzie nieaktywny, pieniądze wrócą do Agencji. Wszelkie zmiany dotyczące numeru rachunku należy zgłaszać do biur powiatowych ARiMR.

Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast od 1 grudnia br. rozpocznie się przekazywanie pozostałych kwot dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW.

W tegorocznej kampanii wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło ok. 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na ich realizację wynosi 15,63 mld złotych. Natomiast cały budżet na płatności obszarowe z PROW za 2021 r. wynosi nieco ponad 3 mld zł.

Komunikat – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku informuje, iż w związku z publikacją rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z
7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, po okresie przejściowym, tj. po 31 października 2021 r., aby świnie mogły opuścić strefę w której są utrzymywane (przemieszczenie do rzeźni bądź innego gospodarstwa), gospodarstwo pochodzenia musi spełniać następujące warunki :

 1. Muszą być spełnione dotychczas obowiązujące zasady bioasekuracji.
 2. Gospodarstwo musi posiadać ogrodzenie – co najmniej budynków w których utrzymywane są świnie, przechowywana pasza oraz słoma.
 3. Gospodarstwo musi posiadać zatwierdzony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii Plan bezpieczeństwa biologicznego.

 

Plan bezpieczeństwa biologicznego zawierać musi minimum:

 1. Podział pomieszczeń dla pracowników/obsługi na strefy brudną i czystą.
 2. Ustanowione zasady wprowadzania do gospodarstwa nowych świń.
 3. Procedury czyszczenia i dezynfekcji obiektów, środków transportu, wyposażenia i higieny pracowników/obsługi.
 4. Zasady dotyczące żywności dla pracowników/obsługi.
 5. Zakaz utrzymywania świń przez pracowników we własnym gospodarstwie.
 6. Zasady ustawicznych szkoleń pracowników/hodowcy.
 7. Ustanowienie, w celu zapewnienia właściwego rozdzielenia różnych jednostek epizootycznych oraz uniknięcia bezpośredniego lub pośredniego kontaktu świń z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego oraz z innymi jednostkami epizootycznymi, procedur właściwego odbioru padliny.
 8. Procedury i instrukcje dotyczące egzekwowania wymogów bioasekuracji od osób i podmiotów dokonujących prac budowlanych lub napraw w pomieszczeniach i budynkach.
 9. Zasady audytu wewnętrznego / samooceny w zakresie wrażania i egzekucji środków bioasekuracji.

Nastąpiła zmiana w nazewnictwie stref:

 • strefa objęta ograniczeniami I – dawna strefa żółta – oznaczona kolorem niebieskim,
 • strefa objęta ograniczeniami II – dawna strefa czerwona – oznaczona kolorem różowym,
 • strefa objęta ograniczeniami III – dawna strefa niebieska– oznaczona kolorem czerwonym

Przemieszczenia w granicach strefy, w której znajduje się gospodarstwo, odbywać się będą na dotychczasowych warunkach, jednak bez konieczności pobierania krwi 7 dni przed wysyłką.

W razie pytań proszę o kontakt z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Płocku pod nr telefonu: 24 262 77 92