XIX Sesja Rady Gmina Pacyna – transmisja na żywo

Zawiadamiamy, że w dniu 22 stycznia 2021 r. (piątek) o godz. 10:00  (sala narad) odbędzie się XIX Sesja Rady Gmina Pacyna.

Transmisja z obrad dostępna będzie na kanale YOUTUBE „Gmina Pacyna” pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UCJjFy3Dsh1Rawj8RqvOYqEA

W związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS – CoV – 2 w Polsce oraz wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Rada Gminy będzie obradowała w warunkach zaleceń sanitarnych.

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA

Zapraszamy na badania piersi w technologii cyfrowej kobiety w wieku 50-69 lat * , które w ciągu ostatnich 2 lat (24 m-cy) nie wykonywały bezpłatnego badania.
*Kobiety nieobjęte  programem  profilaktycznym – badane dotychczas w naszych pracowniach –badanie płatne 60 zł / pozostałe, koszt 80 zł

Do rejestracji proszę przygotować nr PESEL i nr telefonu
28 stycznia 2021r. (czwartek)

Data i miejsce badania:
PACYNA – 9.00- 12.00 Szkoła Podstawowa w Pacynie, ul. Kopycińskiego 5
SZCZAWIN KOŚCIELNY – 13.00-17.00 – Ośrodek Zdrowia, ul. Jana Pawła II

Zapisy i infolinia :
42 254 64 10, 517 544 004
on-line: medica.org.pl

Dowozy na szczepienia przeciw COVID-19

Osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę̨ z w/w schorzeniami oraz osoby starsze, które będą chciały zaszczepić się przeciw COVID-19, ale mają trudności z dotarciem do punktu szczepień́, będą̨ mogły skorzystać́ ze specjalnie zorganizowanego przez gminę transportu.

   Z dniem 15 stycznia 2021 roku, Urząd Gminy w Pacynie uruchamia infolinię – specjalny numer telefonu 24 285-80-80 lub 24 285-80-46, pod którym zarejestrowani na szczepienie mieszkańcy, będą mogli zgłaszać chęć skorzystania z dowozu.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie w godzinach 8:00 – 14:00 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Pacyna.

Harmonogram dyżurów w PNPP – I kwartał 2021 r.

Informacje o zakresie oraz zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, katalogu osób uprawnionych do uzyskania tej pomocy oraz sposobu wykazywania uprawnienia do jej uzyskania znajdują się na stronie Powiatu Gostynińskiego oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie bip.gostynin.powiat.pl w zakładkach Bezpłatna Pomoc Prawna oraz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.

  1. Harmonogram dyżurów na I kwartał 2021 r. w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gostyninie.
  2. Harmonogram dyżurów na I kwartał 2021 r. w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.

Informacja dla rolników

W nawiązaniu do pisma Głównego Lekarza Weterynarii znak:
GIWz.400.8.31.2020 z dnia 30 grudnia 2020r., uprzejmie informuję, że w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została podjęta decyzja dotycząca wycofania z dniem 01.01.2021 r. druków zgłoszeń dwupodpisowych (tj. zgłoszenie przemieszczenia zwierzęcia podpisanego jednocześnie przez zbywającego i nabywającego). Oznacza to, iż każda ze stron będzie musiała dokonać indywidualnego zgłoszenia zdarzenia zwierzęcego.
Zgłoszeń przemieszczeń zwierząt gospodarskich oznakowanych należy
dokonać na formularzach jednopodpisowych. W przypadku posiadania druków dwupodpisowych (na których jest możliwość złożenia podpisu zarówno przez nabywającego, jak i przez zbywającego) należy pamiętać, aby taki druk był podpisany tylko przez jednego z posiadaczy.
Obowiązujące formularze dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt
znajdują się na stronie internetowej Agencji w zakładce: „Identyfikacja i
Rejestracja Zwierząt”: https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/formularze-dotyczace-identyfikacji-i-rejestracji-zwierzat-gospodarskich.html

Przypominamy o możliwości skorzystania z Portalu IRZplus.

Z poważaniem
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku
lek. wet. Marek Sankiewicz

Załączniki:
Informacja dla rolników – pismo przewodnie

OGŁOSZENIE

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Urząd Gminy w Pacynie realizując zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie informuje, że mieszkańcy (dorośli, młodzież i dzieci) Gminy Pacyna, którzy borykają się z problemami uzależnienia, przemocy w rodzinie oraz  są w trudnej sytuacji życiowej  i szukają pomocy mogą zasięgnąć porady psychologa i terapeuty.

Wszystkie konsultacje i porady udzielane są nieodpłatnie.

Z porad i konsultacji można skorzystać osobiście w  siedzibie Urzędu Gminy Pacyna, ul. Wyzwolenia 7 (parter, sala narad) lub pod nr telefonu 537 620 032.

Harmonogram dyżurów
Terapeuta w godzinach 15.00 – 17.00 w dniach:

11 stycznia  2021 r. (poniedziałek)
27 stycznia 2021 r.(środa)

Psycholog w godzinach 16.00 – 18.00 w dniach:

14 stycznia  2021 r. (czwartek)
28 stycznia 2021 r.(czwartek)

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 24 2858045 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Chroń wody przed azotanami pochodzenia rolniczego – złóż wniosek o dofinansowanie

ARiMR rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji mających
na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Pomoc jest finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a wnioski można składać od
29 grudnia 2020 do 26 lutego 2021 r.

Wsparcie adresowane jest do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
O pomoc nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję (60 proc. w przypadku młodego rolnika).

Dofinansowanie może być przyznane na inwestycje, które zapewnią dostosowanie gospodarstw do wymagań określonych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Chodzi przede wszystkim
o inwestycje dotyczące warunków przechowywania nawozów naturalnych (oraz kiszonek – w przypadku młodych rolników). Wsparcie można otrzymać m.in. na koszty budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, jak również zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganymi dokumentami można składać osobiście (lub przez pełnomocnika) w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR, drogą elektroniczną, a także w formie przesyłki rejestrowanej nadanej
w placówce Poczty Polskiej.

Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl i pod numerem bezpłatnej infolinii  – 800 38 00 84.

Agencja wypłaca pomoc covidową z PROW i „chryzantemową”

Trwają wypłaty pieniędzy dla gospodarstw rolnych szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 oraz sprzedawców chryzantem, którzy z powodu pandemii i nakazu zamknięcia cmentarzy nie mogli sprzedać kwiatów. – Wszyscy, którzy wystąpili o taką pomoc, otrzymają pieniądze do końca bieżącego roku – podkreśla Halina Szymańska, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ponad 180 tys. rolników, których gospodarstwa szczególnie ucierpiały w wyniku pandemii,
a którzy w terminie 9 września -7 października 2020 r. złożyli w ARiMR wnioski o tzw. pomoc covidową, finansowaną z budżetu PROW na lata 2014-2020, otrzyma wsparcie w łącznej wysokości blisko 1,2 mld zł. O ten rodzaj pomocy mogli starać się rolnicy działający
w następujących sektorach produkcji: bydła mięsnego, krów typu mlecznego
i kombinowanego, świń, owiec, kóz, drobiu rzeźnego, drobiu nieśnego i upraw roślin ozdobnych w ogrzewanych szklarniach lub tunelach foliowych. Wysokość wsparcia jest uzależniona od rodzaju i skali prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota pomocy dla rolnika nie może przekroczyć 31,43 tys. zł (równowartość 7 tys. euro). Do 22 grudnia Agencja wypłaciła pieniądze 179,7 tys. rolników, przekazując im łącznie 1,19 mld zł.

Sukcesywnie wypłacane są również rekompensaty dla tych posiadaczy chryzantem, którzy do końca listopada złożyli w Agencji pokwitowania za przekazanie kwiatów do wykorzystania lub utylizacji. O tę pomoc finansową w łącznej kwocie ok. 84,6 mln zł wystąpiło ponad 5,3 tys. producentów i sprzedawców chryzantem. Do 23 grudnia na konta bankowe 5,14 tys. wnioskodawców ARiMR przekazała 76,37 mln zł.

Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii
tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji.