Wizytacja OSP Model

W dniu 2.12.2021 r. Komendant Mazowiecki PSP w Warszawie
nadbryg . Jarosław Nowosielski w asyście przedstawiciela Komendanta Głównego PSP p. Jacka Sokołowskiego oraz kom. PSP w Gostyninie bryg. Mariusza Ostrowskiego wizytowali jednostkę OSP Model.
Zapoznali się z problemami i potrzebami strażaków. Komendant przekazał w imieniu Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Macieja Wąsika list gratulacyjny i podziękowania za dotychczasową prace druhom z OSP Model na rzecz ochrony przeciw pożarowej.

Z okazji wizyty generał Jarosław Nowosielski przekazał również na ręce Wójta Krzysztofa Woźniaka list gratulacyjny oraz okolicznościowe odznaczenie za dobrze wypełnioną prace na rzecz Gminy i jej mieszkańców w imieniu Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Macieja Wąsika.

XXVI Sesja Rady Gmina Pacyna – transmisja na żywo

Zawiadamiamy, że w dniu 30 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 9:30  (sala narad) odbędzie się XXVI Sesja Rady Gmina Pacyna.

Transmisja z obrad dostępna będzie na kanale YOUTUBE „Gmina Pacyna” pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=SwQxGG1U6ho

W związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS – CoV – 2 w Polsce oraz wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Rada Gminy będzie obradowała w warunkach zaleceń sanitarnych

Zaproszenie na spotkanie

Koło Gospodyń Wiejskich „Wszyscy Razem” w Czarnowie serdecznie zaprasza na spotkanie z Panią Aldoną Plucińską, która wygłosi prelekcje na temat obyczajów bożonarodzeniowych na Mazowszu. Spotkanie odbędzie się 7 grudnia o godzinie 17:00 w sali OSP w Pacynie. Imprezy towarzyszące: koncert kolęd i kiermasz ozdób bożonarodzeniowych.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

Na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.) informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, zwanego dalej „Projektem”, i rozpoczęciu konsultacji z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem uchwały.

Projekt będzie dostępny do publicznego wglądu w dniach od 2 grudnia 2021 r.  do 22 grudnia 2021 r. w siedzibie Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii  i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  (ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00 oraz na stronach internetowych Samorządu  Województwa Mazowieckiego
w Warszawie (www.mazovia.pl), Biuletynu Informacji Publicznej  Samorządu  Województwa Mazowieckiego (www.bip.mazovia.pl).

Uwagi do Projektu można wnosić do dnia 22 grudnia 2021 r.

Uwagi do Projektu wnosi się na piśmie (wskazana forma – formularz – stanowiący załącznik). Uwagi może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem uchwały na adres: Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy  z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym – na adres mailowy: polityka.ekologiczna@mazovia.pl.

Uwagi złożone po upływie określonego powyżej terminu, pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Marszałek Województwa
ADAM STRUZIK

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do uczestnictwa w konsultacjach społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa
  w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie;
 • administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, którego dane kontaktowe to:
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
  (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp.;
 • administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy na adres wskazany w pkt 2
  lub adres e-mail: iod@mazovia.pl;
 • dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e ww. rozporządzenia w celu wykonania obowiązków ciążących na administratorze, w tym w szczególności w celu zapewnienia udziału w konsultacjach społecznych i ewidencji ich uczestników;
 • dane osobowe, o których mowa w pkt 1 mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
  ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

 

 Załączniki:
Pismo przewodnie
Formularz zgłaszania uwag

Spotkanie z czołowymi producentami mleka z powiatu gostynińskiego

W dniu 17 listopada w Świetlicy Wiejskiej w Podczachach odbyło się spotkanie z czołowymi producentami mleka z powiatu gostynińskiego, zorganizowane przez Mazowiecki Związek Hodowców Bydła  i Producentów Mleka, podsumowujące roczne wyniki oceny wartości użytkowej bydła za rok 2020 .
Wójt Gminy Pacyna ufundował i wręczył wszystkim 11 producentom mleka nagrody uznania w postaci statuetek oraz albumy książkowe.

Najlepsze wyniki wśród hodowców osiągnęli:
I miejsce – Klimczak Fudała Czesław
II miejsce – Woźniak Marzena
III miejsce – Różycki Mirosław

UWAGA!!! GRYPA PTAKÓW ATAKUJE!!!

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PŁOCKU

UWAGA!!! GRYPA PTAKÓW ATAKUJE!!!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku przypomina, że wirus grypy ptaków cechuje się dużą odpornością na działanie czynników środowiska zewnętrznego, długo przeżywa w niskich temperaturach – w temperaturze +4°C, w zbiornikach wodnych ponad 2 miesiące, w zamrożeniu wiele miesięcy, a nawet lat. Tak więc zbiorniki wodne, łąki i pola, na których przebywały dzikie ptaki, mogą być w miesiącach jesienno-zimowych długotrwałym źródłem zakażenia dla drobiu. Wirus bardzo szybko i łatwo rozprzestrzenia się w środowisku. Istotne jest, aby w okresie wysokiego ryzyka utrzymywać ptaki w zamknięciu, ewentualnie na ogrodzonych i ściśle kontrolowanych wybiegach, zabezpieczyć słomę szczelnym przykryciem lub dezynfekować ją przed użyciem. Wirus zjadliwej grypy ptaków nie jest groźny dla człowieka. Drób i jaja właściwie upieczone, usmażone lub ugotowane są w pełni bezpieczne – wirus wrażliwy jest na wysoką temperaturę i pod działaniem 70°C ginie prawie natychmiast. Powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne, mydło i detergenty bardzo skutecznie eliminują zagrożenie.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku przypomina, że na obszarze całego kraju obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017r., poz. 722), na mocy którego zakazuje się:

 1. pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli przez człowieka wodą za zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 2. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,

oraz nakazuje się:

 1. utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami oraz w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 2. zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
 3. przechowywanie paszy, karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz przed ich odchodami,
 4. stosowanie odzieży               ochronnej, mat de2ynfekcyjnych przed wejściami/wyjściami do/z budynków, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, stosowanie higieny osobistej, w tym mycie rąk, oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
 5. dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu i przekazywanie informacji o zwiększonej śmiertelności oraz wystąpieniu objawów chorobowych takich jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszność, sinica skóry, grzebienia i dzwonków, wybroczyny, biegunka, nagły spadek pobierania paszy i/lub wody.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku apeluje do wszystkich o ścisłe przestrzeganie wyżej wymienionych obowiązków, które mają na celu wyeliminowanie możliwości przeniknięcia wirusa grypy ptaków z ptactwa dzikiego na drób utrzymywany w gospodarstwach, także w tzw. chowie przyzagrodowym. Jednocześnie informuje, że osoby łamiące zakazy i nakazy nie otrzymają wypłaty odszkodowań za utracony drób, w przypadku konieczności likwidacji powstałych w ich gospodarstwach ognisk grypy ptaków.

Załączniki: Pismo wersja PDF

Uroczyste otwarcie

W dniu 12 listopada 2021 r. w Pacynie odbyło się uroczyste otwarcie rozbudowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 583 z rondem oraz odsłonięcie tablicy z jego nazwą, któremu Rada Gminy Pacyna nadała nazwę „Rondo Polskich Olimpijczyków” .

Rozbudowa drogi obejmowała w szczególności:

 1. Budowę ronda,
 2. Wymianę konstrukcji jezdni wraz z poszerzeniami,
 3. Budowę chodników, zjazdów oraz zatok autobusowych i azyli na przejściach dla pieszych oraz miejsc postojowych,
 4. Budowę kanalizacji deszczowej,
 5. Przebudowę przepustów pod drogą,
 6. Przebudowę sieci teletechnicznych, elektroenergetycznych i gazowych,
 7. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele: Samorządu Województwa Mazowieckiego, Powiatowego i Gminnego, Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz wykonawcy robót.

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE W SPRAWIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO

 

 Przypominam, że posiadanie planu bezpieczeństwa biologicznego, jest jednym z wymagań zawartych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego  Komisji  (UE)  2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwanego dalej RWK 2021/605. Stanowi on podstawę do możliwości dokonania przemieszczeń świń z gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III.  Należy pamiętać, że brak spełniania w/w wymogu po dniu 30 listopada 2021r., będzie stanowił poważną przeszkodę dla możliwości wywozu świń poza wymienione obszary.

Inspekcja Weterynaryjna przeprowadziła od kwietnia 2021r. w tym zakresie 17 792 szkoleń i kontroli instruktażowych gospodarstw dla rolników utrzymujących świnie.

Warunkiem wdrożenia skutecznej bioasekuracji jest udokumentowanie przestrzegania określonych zasad, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko występowania zakażeń ASF u zwierząt. Aby pomóc Państwu w spełnieniu  tego wymagania przypominam o nim oraz informuję, że na stronie  internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin  dostępne są wzory dokumentów:

 • Wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa”.
 • Wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie.”
 • Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Należy podkreślić, że wzory niniejszych dokumentów mają charakter poglądowy, co oznacza, że inne wcześniejsze plany sporządzone przez producentów świń, a odpowiadające wymaganiom RWK 2021/605 zatwierdzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii będą respektowane przez organy Inspekcji Weterynaryjnej. Sporządzone wzory dokumentów są kierowane przede wszystkim do rolników, którzy zwracają się do terenowych organów Inspekcji Weterynaryjnej o pomoc i wskazówki w tym zakresie.

Apeluję do Rolników, właścicieli gospodarstwa utrzymujących świnie
w obszarach objętych ograniczeniami w związku z ASF o jak najszybsze sporządzenie planów bezpieczeństwa biologicznego oraz ich zatwierdzenia u właściwego powiatowego lekarza weterynarii przed datą 30 listopada 2021r.

dr n. wet. Mirosław Welz
Główny Lekarz Weterynarii

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika  II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.  

 

NABORY WNIOSKÓW W LGD AKTYWNI RAZEM

Termin składania wniosków: od dnia 18 listopada do dnia 17 grudnia 2021 r. do godziny 1500

NABORY WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW:
Przedsięwzięcie 1.1.1 Aktywni Razem
1) Realizacja projektów międzypokoleniowych
limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 12 500,00 EUR., tj. 50 000 zł. (konkurs nr 1/2021/G),
Kwota grantu: 1 250,00 EUR, tj. 5 000,00 zł. po kursie stałym 4,0 PLN/EUR.

Przedsięwzięcie 1.3.1 Tacy sami
2) Promocja młodzieży i grupy 50+ w środowisku pracodawców limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 12 500,00 EUR., tj. 50 000 zł.
(konkurs nr 2/2021/G) Kwota grantu: 1 250,00 EUR, tj. 5 000,00 zł. po kursie stałym 4,0 PLN/EUR.

Przedsięwzięcie 3.2.1 Nuda? Nie u nas!
3) Realizacja materiałów i kampanii promujących całościowo ofertę turystyczną
obszaru, opracowywanie nowych produktów turystycznych obszaru limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 17 500,00 EUR., tj. 70 000 zł. (konkurs nr 3/2021/G)
Kwota grantu: od 1 250,00 EUR do 2 500,00 EUR, tj. 5 000,00 zł do 10 000,00 zł. po kursie stałym 4,0 PLN/EUR.

UWAGA: Lokalna Grupa Działania do listy wybranych wniosków przyjmuje limit w walucie PLN, przeliczając
wskazany w ogłoszeniu naboru limit środków w walucie EUR po kursie stałym 4,0 PLN/EUR, który zostanie
przeliczony po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny
(EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania
obliczeń).

Wnioski i formularze, Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla
LGD AKTYWNI RAZEM (LSR), szczegółowe ogłoszenia na naborach wraz z przykładami działań
i zapotrzebowaniem zgłaszanym podczas spotkań i warsztatów w procesie konsultacji LSR dostępne są na
stronie internetowej LGD AKTYWNI RAZEM www.aktywnirazem.pl oraz w biurach Stowarzyszenia w Gąbinie, ul. Stary Rynek 15 i w Łącku, ul. Brzozowa 1, tel.: 24 276 61 33, aktywni.razem@wp.pl.
Z uwagi intensywną pracę organizacji w tym okresie oraz chęć udzielenia rzetelnej i kompletnej informacji
niezbędnej dla prawidłowego wypełnienia wniosku, prosimy o wcześniejsze uzgodnienie spotkań
doradczych. W celu zminimalizowania ryzyka odrzucenia wniosku ze względów formalnych zapraszamy do
kontaktu i ścisłej współpracy z LGD.

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Gmina Pacyna w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 55 624 305, 00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 40 374 335, 00 zł.