Włączenie jednostki OSP do KSRG oraz przekazanie pojazdów i sprzętu dla jednostek OSP powiatu gostynińskiego

26 kwietnia 2023 roku Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Maciej Wąsik wraz z Zastępcą Komendanta Głównego PSP nadbryg. Adamem Koniecznym i Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim PSP st. bryg. Jarosławem Piotrowskim, wzięli udział w uroczystej zbiórce, w miejscowości Pacyna, którą zorganizowano na okoliczność włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Modelu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz przekazania pojazdów pożarniczych i sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu gostynińskiego.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Sekretarzowi Stanu Panu Maciejowi Wąsikowi. Następnie odegrano i odśpiewano Hymn Państwowy oraz podniesiono flagę na maszt. Po przywitaniu zebranych gości przez Wójta Krzysztofa Woźniaka, dokonano uroczystego wręczenia Decyzji Komendanta Głównego o włączeniu z dniem 1 maja 2023 roku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Modelu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Kolejnym ważnym punktem uroczystości było wręczenie aktów przekazania pojazdów oraz sprzętu pożarniczego.

Wyposażenie niezbędne do profesjonalnej realizacji zadań odebrali druhowie jednostek:

 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Pacynie (gm. Pacyna) – średni samochód ratowniczo-gaśniczy;
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszewach (gm. Pacyna) – lekki samochód kwatermistrzowski;
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Modelu (gm. Pacyna) – zestaw hydrauliczny;
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Lucieniu oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Helenowie, (gm. Gostynin) – pojazdy wielozadaniowe ATV typu quad.

Na zakończenie uroczystego apelu zaproszeni goście zabrali głos, składając życzenia i dziękując strażakom za ich poświęcenie oraz podkreślając, jak ważną rolę odgrywają ochotnicze straże pożarne w systemie bezpieczeństwa kraju.

Sekretarz Stanu Pan Maciej Wąsik złożył gratulacje i podziękowania dla wszystkich strażaków i całej społeczności lokalnej powiatu gostynińskiego i gminy Pacyna. Podziękował  druhom za to, że rozwijają siebie, uczestniczą w szkoleniach, uczą się nowych rzeczy, że tak chętnie garną się do ochrony przeciwpożarowej. Dodał, że jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych stanowią ogromną siłę. Zachęcał również młodzież do wstępowania do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy jednostkach OSP. Na zakończenie wypowiedzi złożył strażakom w imieniu własnym oraz polskiego rządu najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności z okazji zbliżającego się Dnia Strażaka.

Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Adam Konieczny zwracając się do zebranych na uroczystości druhów OSP, podkreślił:
„Dokładamy do Waszego męstwa, odwagi, honoru i pasji ten sprzęt, który jest niezbędny do tego, żebyście mogli doskonale realizować swoje zadania, będąc najbliżej lokalnej społeczności.

Jesteście bardzo ważnym elementem systemu bezpieczeństwa wewnętrznego naszego kraju, dzięki czemu Państwowa Straż Pożarna może realizować się też w różnego rodzaju działaniach międzynarodowych. Życie pokazuje, jak ta wspólnota ratownicza jest dziś niezmiernie istotna i tu mamy wielkie połączenie naszych formacji”!

Udział w wydarzeniu wzięli, m.in.: Pan Maciej Wąsik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, nadbryg. Adam Konieczny – Zastępca Komendanta Głównego PSP, st. bryg. Jarosław Piotrowski – Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP, Pani Maria Bożena Gajewska – Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Pan Jacek Sokołowski – Radca Komendanta Głównego PSP, st. bryg. Mariusz Ostrowski – Komendant Powiatowy PSP w Gostyninie, insp. Zbigniew Włodkowski – Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie, dh Karol Podleśny – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyninie, Starosta Gostyniński Arkadiusz Boryszewski, przedstawiciele władz samorządowych, druhowie okolicznych jednostek i lokalna społeczność.

Opracowanie: sekc. Katarzyna Urbanowska – Oficer prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Zaproszenie do głosowania na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego, do udziału w głosowaniu na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji.

KIEDY JEST GŁOSOWANIE?

Głosowanie na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbędzie się w terminie od 28 kwietnia do 14 maja 2023 r.

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ?

W głosowaniu na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego mogą brać udział uprawnione organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego.

JAK ZAGŁOSOWAĆ?

 • Głosować można tylko elektronicznie za pomocą systemu mrdpp.mazovia.pl. Głosowanie jest bezpłatne.
 • Zagłosować można tylko raz i oddać cztery głosy na czterech kandydatów z opublikowanej listy kandydatów.
 • Zapoznaj się z kandydatami, którzy zakwalifikowali się do etapu głosowaniana stronie mrdpp.mazovia.pl, w zakładce „Kandydaci”.
 • Osoba głosująca (osoba uprawniona do reprezentacji, zgodnie z informacją z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym właściwym dokumentem stanowiącym podstawę działalności danej Organizacji) zostanie poproszona o podanie nazwy Organizacji, miejsca działania (nazwy powiatu), numeru Krajowego Rejestru Sądowego lub innego numeru właściwej ewidencji oraz numeru telefonu komórkowego. W przypadku organizacji/podmiotu, którego dane nie są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, oddając głos należy przesłać dokument potwierdzający osobowość/zdolność prawną, zawierający informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób uprawnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby.
 • Na podany numer telefonu komórkowego zostanie wysłany indywidualny kod niezbędny do oddania głosu na platformie.

WYNIKI GŁOSOWANIA

 • Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronach internetowych: www.mazovia.pl, www.dialog.mazovia.pl, www.mrdpp.mazovia.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 • Przedstawicielem sektora pozarządowego w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego z danego podregionu zostaje osoba, która uzyska, w wyniku głosowania, największą liczbę ważnych głosów spośród wszystkich osób kandydujących w danym podregionie.
 • Lista rankingowa zostanie przekazana Marszałkowi, który następnie w drodze zarządzenia, powoła Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji.

Dodatkowych informacji w sprawie udziela pracownik Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych,  Marzena Kuchta, tel. 22 437 94 74, e-mail: marzena.kuchta@mazovia.pl.

Załącznik – Lista kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zakwalifikowanych do etapu głosowania po weryfikacji poprawności zgłoszeń oraz uzupełnieniu braków formalnych

Podpisanie umów.

21 kwietnia 2023 r., w miejscowości Kąty w gminie Pacyna podpisano umowy na przebudowę piętnastu odcinków dróg gminnych oraz wykonania połączeń wodociągowych. Koszt całkowity inwestycji wyniesie 7.846.579,78 zł z czego 95% wydatków zostanie pokryty z rządowego programu „Polski Ład”.
Dziękujemy ministrowi Maciejowi Małeckiemu za uczestnictwo w tak istotnym wydarzeniu dla naszej gminy.

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w  2023r.

INFORMACJA

        W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej osoby uprawnione mogą składać wnioski o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w  2023r.

Na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687) zwana dalej „ustawą z 15 grudnia 2022 r.

SKŁADANIE WNIOSKU o refundację podatku VAT
za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

I. Komu przysługuje refundacja podatku VAT?

Należy łącznie spełnić dwa warunki:

 • Warunek 1:
 • Refundacja przysługuje osobie korzystającej z ogrzewania gazowego – urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi musi być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB),
 • Warunek 2:
 • Gospodarstwo domowe spełnia kryterium dochodowe:
 • w gospodarstwie jednoosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2100,- zł,
 • w gospodarstwie domowym wieloosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę,

II. Kto składa wniosek

Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.

Wynika to z przepisów, art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r., w myśl którego refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne.

Jeśli osoba, która podpisała umowę z dostawcą gazu nie może osobiście złożyć wniosku w urzędzie:

 • może złożyć wniosek elektronicznie lub przez aplikację mobilną „mObywatel”
 • wniosek może skutecznie złożyć inna osoba (np. inny członek gospodarstwa domowego) na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienioną osobę uprawnioną.

III. Sposób złożenia wniosku

Wniosek składa się:

 • na piśmie

Wzór wniosku jest dostępny w urzędach, ośrodkach pomocy społecznej oraz na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska:
https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/.

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej[1],

Złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej możliwe jest poprzez wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o refundację podatku VAT:

Podpisanie pliku za pomocą profilu zaufanego możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany/.

Wysłanie pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne.

 • przy użyciu aplikacji mObywatel[2]

Pobranie aplikacji mObywatel jest możliwe poprzez stronę:
https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/pobierz-aplikacje1

Aby złożyć wniosek, należy wybrać opcję Złóż wniosek, a następnie wybrać właściwy wniosek.

IV Załączniki niezbędne do poprawnego złożenia wniosku:

W każdym przypadku:

 • faktura VAT (dokumentująca dostarczenie paliw gazowych; faktura z zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT),
 • dowód uiszczenia zapłaty za fakturę VAT.

Jeśli to niezbędne w danym przypadku:

 • dokumenty zaświadczające o dochodzie

Jeżeli wnioskodawca oraz członkowie jego gospodarstwa domowego uzyskują wyłącznie dochody podlegające opodatkowaniu, wnioskodawca nie załącza zaświadczeń dotyczących dochodów. Urząd uzyskuje dane dotyczące dochodu podlegającego opodatkowaniu poprzez usługę CSIZS Emp@tia.

Jeśli wnioskodawca lub członkowie jego gospodarstwa domowego uzyskują dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, należy przedstawić dodatkowe dokumenty dotyczące tych dochodów. Dokumenty te podlegają weryfikacji przez organ rozpatrujący wniosek. Takimi dokumentami mogą być na przykład:

 • dowód zasądzenia alimentów,
 • informacje o dochodach uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego,
 • informacje o przyznanym stypendium,
 • informacja o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego.

V. Termin złożenia wniosku

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

 • do dnia 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
 • po dniu 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

Do dnia 29 lutego 2024 r., termin 30 dni od dnia otrzymania faktury nie ma praktycznego zastosowania i ma charakter instrukcyjny.

Wniosek składany po dniu 29 lutego 2024 r. może obejmować jedynie fakturę, którą odbiorca otrzymał w ciągu ostatnich 30 dni.


[1]w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344)

[2](publicznej aplikacji mobilnej), o której mowa w art. 19e ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087).

Załączniki:

Utylizacja wyrobów zawierających azbest.

Wójt Gminy Pacyna zawiadamia mieszkańców gminy, że w ramach realizacji Gminnego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest, trwa nabór zgłoszeń w zakresie demontażu oraz odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Uprasza się osoby, które  planują wymianę pokryć eternitowych, o zgłoszenie ilości zdemontowanych wyrobów azbestowych do utylizacji w Urzędzie Gminy–pok.14.

Wnioski do pobrania na stronie internetowej pacyna.mazowsze.pl w zakładce „Urząd Gminy” w punkcie „Formularze do pobrania”

Bezpłatna kastracja i znakowanie zwierząt z terenu Gminy Pacyna

Urząd Gminy w Pacynie informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o dofinansowanie zabiegu kastracji kota i/lub psa w przeprowadzanej akcji „ZWIERZowa Akcja Kastracja”.
W ramach programu mieszkańcy gminy posiadający zwierzęta (suczki, psy, kotki, koty) oraz opiekunowie kotów wolno żyjących mogą wnioskować o dofinansowanie 100 % kosztów zabiegu kastracji i znakowania tych zwierząt. Koszty zabiegów kastracji poniosą wspólnie Gmina Pacyna i Fundacja ZWIERZ.

Akcja ma na celu zmniejszenie liczby zwierząt niechcianych przez upowszechnienie przeprowadzania zabiegów kastracji u zwierząt utrzymywanych przez ich opiekunów.

Zasady:

 • Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie pisemnego wniosku w Urzędzie Gminy w Pacynie (dot. osób pełnoletnich), wraz z oświadczeniem, że zwierzę posiada aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz że właściciel wyraża zgodę na elektroniczne znakowanie zwierzęcia a także rejestrację w ogólnopolskiej bazie danych zwierząt oznakowanych SAFE ANIMAL,
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku właściciel zwierzęcia wykonuje zabieg kastracji we wskazanym przez Urząd czasie i gabinecie weterynaryjnym,
 • Pula środków przeznaczona na ten cel jest ograniczona. Dofinansowanie kosztów kastracji będzie przyznawane do momentu wyczerpania środków finansowych w budżecie Gminy Pacyna. Gmina pokryje całość kosztów zabiegu kastracji zwierzęcia, łącznie z niezbędnymi lekami/antybiotykiem i ubrankiem pooperacyjnym.
 • Usługa kastracji obejmuje weryfikację stanu zdrowia zwierzęcia, niezbędną podczas wizyty kwalifikującej do zabiegu, podanie antybiotyku, leków przeciwbólowych, wizytę kontrolną
  i zdjęcie szwów, w razie potrzeby ubranko pooperacyjne/kołnierz pooperacyjny,
  w przypadku kotów wolno żyjących (będących w ogólnym dobrym stanie zdrowia) podania środków przeciwpasożytniczych,
 • W przypadku zwierząt właścicielskich Gmina Pacyna nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi kosztów związanych z leczeniem zwierząt oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia się nieprzewidzianych okoliczności w trakcie zabiegu. W przypadku pojawienia się dodatkowych badań, zabiegów lub usług, komplikacji po zabiegu, wizyt kontrolnych po zabiegu koszty ponosi właściciel,
 • Jeżeli w wyniku wstępnej weryfikacji stanu zdrowia nastąpi odmowa zakwalifikowania do wykonania zabiegu kastracji koszty badania wstępnego ponosi właściciel. Przeciwwskazaniem do przeprowadzenia zabiegu może być choroba zwierzęcia lub wiek,
 • Gmina nie finansuje badań (np. EKG, RTG, USG, badanie krwi, moczu). Ich koszt pokrywa właściciel zwierzęcia,
 • Fundacja „ZWIERZ” – Ogólnopolska Fundacja na rzecz Ochrony Zwierząt ma prawo weryfikacji wykonanych zabiegów.

Czas realizacji projektu: do 30 listopada 2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Dodatkowe informacje: osobiście w Urzędzie Gminy w Pacynie (pokój nr 13) lub telefonicznie pod nr 24 285 80 54 wew. 7 – w godzinach pracy Urzędu Gminy (07:30 – 15:30).

Załącznik:
Wniosek o dofinansowanie zabiegu kastracji kota/psa w ramach „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pacyna w 2023 roku”

Harmonogram dyżurów w PNPP – II kwartał 2023 r.

Informacje o zakresie oraz zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, katalogu osób uprawnionych do uzyskania tej pomocy oraz sposobu wykazywania uprawnienia do jej uzyskania znajdują się na stronie Powiatu Gostynińskiego oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie bip.gostynin.powiat.pl w zakładkach Bezpłatna Pomoc Prawna oraz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.

 1. Harmonogram na II kwartał 2023 r. w PNPPiNPO w Gostyninie
 2. Harmonogram na II kwartał 2023 r. w PNPP w Gostyninie

OPTO-BUS

POTRZEBUJESZ OKULARÓW

Zapraszamy na bezpłatne komputerowe badanie wzroku !

OPTO-BUS
11 kwietnia  2023r (wtorek)
Parking przy Urzędzie Gminy Pacyna
ul. Wyzwolenia 7
w godz.: 15.00 – 16.00

OBOWIĄZUJĄ zapisy pod numerem 690 070 902

OFERUJEMY PAŃSTWU:

 • BADANIE POD KĄTEM OSTROŚCI WZROKU
 • MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA OKULARÓW PO ATRAKCYJNYCH CENACH
  • DO PRACY  PRZY KOMPUTERZE
  • KIEROWCÓW
  • DO CZYTANIA I CHODZENIA
  • PROGRESYWNE
 • PROFESJONALNY DOBÓR SZKIEŁ I OPRAW OKULAROWYCH
 • ETIU DO OKULARÓW

DZIECI POWYŻEJ 15 ROKU ŻYCIA TOP-OPTYKA SALON OPTYCZNY Karczew ul. Widok 4

OGŁOSZENIE

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik działając na podstawie uchwały nr 434/392/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie regulaminu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

ogłasza

rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2023-2026, VI kadencji (dalej zwaną MRDPP).

TERMIN

Kandydatury można zgłaszać w terminie od 27 marca do 17 kwietnia 2023 r. wyłącznie elektronicznie, rejestrując się na stronie www.mrdpp.mazovia.pl

ZGŁOSZENIE KANDYDATA

 1. Zgłosić kandydata na członka MRDPP mogą organizacje pozarządowe, związki/ porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) (dalej zwane Organizacją), które prowadzą działalność na terenie województwa mazowieckiego. 
 2. Kandydat na członka MRDPP może zostać zgłoszony tylko w jednym wybranym podregionie.
 3. Każda Organizacja dokonująca zgłoszenia może zgłosić lub udzielić imiennej rekomendacji tylko i wyłącznie jednemu kandydatowi na członka MRDPP. Zgłoszenie kandydata na członka MRDPP jest równoznaczne z udzieleniem mu rekomendacji, co oznacza, że zgłaszając kandydata nie można udzielać rekomendacji innym kandydatom.
 4. Żeby zgłosić kandydata na członka MRDPP należy zarejestrować się na platformie www.mrdpp.mazovia.pl i wypełnić kartę zgłoszenia kandydata w zakładce „Zgłoś kandydaturę”.
 5. Do zgłoszenia należy załączyć skan załączników/oświadczeń, które muszą spełniać wymogi ważności, tzn. muszą być opatrzone datą, pieczęcią (jeśli podmiot zgłaszający/rekomendujący ją posiada) oraz być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji, zgodnie z informacją z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym właściwym dokumentem stanowiącym podstawę działalności danej Organizacji.
 6. Kandydat na członka MRDPP musi spełniać łącznie wszystkie poniższe warunki:
 7. zostać zgłoszony przez Organizację uprawnioną w rozumieniu § 4 ust. 1 Regulaminu;
 8. być osobą pełnoletnią;
 9. wyrazić zgodę na kandydowanie;
 10. korzystać z pełni praw publicznych i nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie;
 11. uzyskać 5 imiennych rekomendacji na kandydowanie do MRDPP pochodzących od różnych Organizacji działających w województwie mazowieckim.

ZAŁĄCZNIKI

Do karty zgłoszenia należy dołączyć następujące załączniki:

 1. 5 imiennych rekomendacji dla kandydata pochodzących od Organizacji uprawnionych do udzielania rekomendacji, podpisanych przez osoby upoważnione;
 2. inne jeśli wymagane np.: dokumenty potwierdzające osobowość/zdolność prawną Organizacji zgłaszającego zawierające informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób uprawnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby – w przypadku organizacji/podmiotów, których dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym – aktualne wyciągi z innych rejestrów lub ewidencji, pełnomocnictwa do podpisania formularza dla osób innych niż wskazane w rejestrze/ewidencji.

UZUPEŁNIENIA BRAKÓW

 1. W przypadku braków w karcie zgłoszenia lub w załącznikach Zgłaszający zostanie wezwany do uzupełnienia braków, wyznaczając w tym celu termin nie krótszy niż 3 dni. Wezwanie może zostać przekazane za pomocą adresu e-mail lub telefonicznie. W przypadku nie usunięcia braków w podanym terminie zgłoszenie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 2. Po zakończeniu procesu weryfikacji wymogów formalnych lista zgłoszonych kandydatów  wraz z zaproszeniem do głosowania zostanie opublikowana na stronach internetowych: www.mazovia.pl, www.dialog.mazovia.pl, www.mrdpp.mazovia.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie i w delegaturach Urzędu.

Dodatkowych informacji w sprawie udziela pracownik Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych,  Marzena Kuchta, tel. 22 437 94 74, e-mail: marzena.kuchta@mazovia.pl.