Plany i Projekty

 1. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
  W związku z opracowywaniem przez Gminę Pacyna  Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pacyna oraz Strategii Rozwoju Gminy Pacyna  na lata 2016-2020 z perspektywą do 2025 roku zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych poprzez wypełnienie ankiet, które
  można pobrać ze strony internetowej gminy lub w siedzibie Urzędu Gminy w Pacynie, pokój nr 15.
  Wypełnione ankiety prosimy składać w siedzibie Urzędu w terminie do 30 września 2016 r. w
  pokoju nr 15  p. Agnieszka Józwik

 2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Pacyna na lata 2015 – 2022
 3. Projekt regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
 4. Obwieszczenie Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego o wyłożeniu do publicznego wglądu prognoz oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych pn.„Koncepcja spójnej gospodarki wodno-ściekowej” oraz, „Strategia zrównoważonego transportu” dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej
 5. Konsultacje projektu programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok
 6. Projekt pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowany przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013r.
 7. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pacyna
 8. Projekt podziału gminy Pacyna na stałe obwody głosowania:
 9. Projekt podziału Gminy Pacyna na okręgi wyborcze: