Informacja o zasadach wydobywania pisaku i żwiru oraz wykonywania robót geologicznych.

1. Wydobywanie kopalin.
Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 r., poz. 868ze zm.) pozwalają na wydobywanie kopalin, w tym piasku i żwiru, na podstawie koncesji udzielanych przez organy administracji geologicznej – starostów lub marszałków województw.
Istniejący stan prawny dopuszcza też wydobywanie piasków i żwirów bez koncesji na potrzeby własne osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących jej własność lub będącej w jej użytkowaniu wieczystym, bez prawa rozporządzania, w tym sprzedaży wydobytej kopaliny, jeżeli jednocześnie wydobycie:
– będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych,
– nie będzie większe niż 10 m3 (ok. 16 ton) w roku kalendarzowym,
– nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.
Koniecznym warunkiem jest jednak powiadomienie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, z 7-dniowym wyprzedzeniem, o zamiarze podjęcia wydobycia kopaliny, określające lokalizację zamierzonych robót (nr ewid. działki) oraz zamierzony czas ich wykonywania (np. w okresie od … do . . . ) .
W przypadku naruszenia ww. wymagań, właściwy organ nadzoru górniczego ustala prowadzącemu taką działalność w drodze decyzji opłatę podwyższoną za wydobytą wcześniej kopalinę, która w przypadku piasku i żwiru wynosiła w 2019 r. 24,80 zł/tonę.

2. Wykonywanie prac geologicznych – np. wiercenie studni. Prace geologiczne z zastosowaniem robót geologicznych mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu robót geologicznych. Są jednakże wyjątki, gdy nie stosuje się przepisów, np.: do wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykorzystania ciepła Ziemi poza obszarami górniczymi, czy do wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m-^ na dobę, poza obszarami górniczymi utworzonymi w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych. Powyższe oznacza, że w przypadku wykonywania studni o głębokości przekraczającej 30 m i/lub planowanym poborze wody większym niż 5 m3 na dobę, wymagany jest projekt robót geologicznych. Brak tego projektu skutkuje nałożeniem przez organ nadzoru górniczego opłaty podwyższone w wysokości 40 tys. zł.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami stroną postępowań w przypadku ustalania opłat podwyższonych jest odpowiednio:
1) przedsiębiorca, albo
2) podmiot, który prowadzi działalność bez wymaganej koncesji, albo
3) podmiot, który prowadzi roboty geologiczne z rażącym naruszeniem warunków określonych w zatwierdzonym albo podlegającym zgłoszeniu projekcie robót geologicznych, albo
4) podmiot, który prowadzi roboty geologiczne bez zatwierdzonego albo podlegającego zgłoszeniu projektu robót geologicznych. w przypadku braku ww. podmiotów stroną postępowania jest właściciel nieruchomości albo inna osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości, na której jest prowadzona ta działalność lub roboty geologiczne.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Okręgowym Urzędem Górniczym w Warszawie: teł. 22 59 69 100, 22 69 69 125, 22 59 69 134 e-mail: ougwarszawa@wug.gov.pl

Załącznik:  Zawiadomienie o zamiarze wydobycia na własne potrzeby

Harmonogram dyżurów w PNPP – I kwartał 2020 r.

Informacje o zakresie oraz zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, katalogu osób uprawnionych do uzyskania tej pomocy oraz sposobu wykazywania uprawnienia do jej uzyskania znajdują się na stronie Powiatu Gostynińskiego oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie bip.gostynin.powiat.pl w zakładkach Bezpłatna Pomoc Prawna oraz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.

 1. Harmonogram dyżurów na I kwartał 2020 r. w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gostyninie.
 2. Harmonogram dyżurów na I kwartał 2020 r. w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.

 

Zapraszanie do udziału w projekcie ANCHOR

Poznaj i uratuj dla potomności historię swoich rodzinnych stron !

Szanowni mieszkańcy gmin: Brudzeń Duży, Nowy Duninów, Gostynin, Miasto Gostynin, Łąck, Gąbin, Szczawin Kościelny, Pacyna, Sanniki, Słubice i Iłów!

Działająca na terenie Waszej gminy Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM realizuje w partnerstwie z Lokalnymi Grupami Działania ZALEW ZEGRZYŃSKI i WSPÓLNY TRAKT (Polska) oraz ALTO CASERTANO (Włochy) międzynarodowy projekt współpracy Dziedzictwo dla przyszłości – ANCHOR. Projekt jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest archiwizacja społeczna, czyli tworzenie archiwów w efekcie celowej działalności obywatelskiej. Chcemy by młodzi mieszkańcy naszego obszaru zgromadzili i zachowali dla potomnych, wiedzę, dokumenty i zdjęcia dotyczące historii swoich rodzinnych stron. Źródłem tej wiedzy będą mieszkańcy obszaru Lokalnej Grupy Działania pamiętający dawne czasy, wydarzenia, które wtedy miały miejsce, czy też warunki, w jakich wtedy przyszło im żyć – członkowie rodzin, sąsiedzi, znajomi i inni. To z nimi młodzi ludzie przeprowadzą i zarejestrują (dźwięk i obraz) wywiady dotyczące przeszłości.

Poprzez ten projekt chcemy nie tylko zachować, z pomocą starszych mieszkańców, nasze dziedzictwo historyczne i przybliżyć je młodemu pokoleniu, ale także zbliżyć do siebie obie grupy wiekowe. Chcemy też przybliżyć polską historię naszym włoskim przyjaciołom, a sami – lepiej poznać ich historię, dzięki planowanym wizytom zagranicznym młodych uczestników projektu.

Zgromadzone materiały zostaną udostępnione zainteresowanym historią obszaru, m.in. w trakcie lokalnych i ogólnopolskich imprez, w formie mapy historycznej, a także wykorzystane do filmu promującego archiwizację społeczną jako metodę zachowania dziedzictwa oraz aktywizacji i integracji społeczności lokalnej.

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby w wieku 18-35 lat (do prowadzenia wywiadów) oraz osoby powyżej 60 roku życia (jako źródła wiedzy o przeszłości)

Ostateczny skład uczestników ustali komisja składająca się z osób zarządzających projektem na podstawie zgłoszeń (wstępna selekcja) i rozmów kwalifikacyjnych (ostateczna selekcja), biorąc pod uwagę następujące kryteria:

wiek, motywację, komunikatywność, znajomość zagadnień/doświadczenie w zakresie archiwizacji społecznej, empatię dla seniorów – w odniesieniu do grupy wiekowej 18-35,

wiek, komunikatywność, doświadczenie życiowe/zakres tematyczny posiadanych informacji historycznych – w odniesieniu do grupy 60+.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Lokalną Grupą Działania AKTYWNI RAZEM

Biuro w Gąbinie: ul. Stary Rynek 16 (czynne w środy i czwartki w godz. 10.00-15.00),

Biuro w Łącku: ul. Brzozowa 1 (czynne: poniedziałek-piątek w godz. 7.30-15.30)

tel.: 24 276 61 33, 698 062 726, e-mail: aktywni.razem@wp.pl , www.aktywnirazem.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach podziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przekazanie samochodu dla OSP Rybie

W sobotę 21 grudnia 2019 roku odbyło się uroczyste przekazanie jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Rybie pojazdu Nissan Pathfinder.
Auto zostało odpowiednio wyposażone i oznakowane, tak aby od razu mogło pełnić swoje zadania.
Samochód został pozyskany nieodpłatnie przez Gminę Pacyna z Wojewódzkiej Komendy Policji w Radomiu.

Komunikat: „Czyszczone kominy to mniejszy smog”

Komunikat Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu
Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników
budynków w związku z kampanią społeczną
„Czyszczone kominy to mniejszy smog”

Celem kampanii społecznej „Czyszczone kominy to mniejszy smog” jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze na paliwo stałe, ciekłe, gazowe.

smog plakat

Jednocześnie naszym celem jest służyć użytkownikom przewodów kominowych, aby użytkowane przez nich mieszkania/lokale i domy posiadały czyste, zadbane i w pełni sprawne technicznie przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne).

Ważnym elementem, który jest niezbędny, aby z powodzeniem wyeliminować występowania smogu w Polsce jest prowadzenie ciągłej edukacji społecznej:

 • jak prawidłowo organizować proces spalania w domowych urządzeniach grzewczych, aby uniknąć kopcenia z kominów zanieczyszczających powietrze!,
 • jak poprawnie eksploatować systemy kominowe i wentylacyjne zgodnie z zasadami ich funkcjonowania, aby uniknąć złej wentylacji oraz zaczadzenia.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakazuje w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

 1. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
 2. od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;
 3. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 —co najmniej raz na 6 miesięcy.
 4. z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Ustawa Prawo budowlane w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c) określa, że właściciel / zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe – Mistrza Kominiarskiego, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków związanych z przewodami i przyłączami kominowymi właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są zobowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska,

Kolejnym istotnym elementem jest uświadomienie społeczeństwa, że:

 • prawidłowo wykonany komin z certyfikowanych materiałów, regularnie kontrolowany i konserwowany, będzie bezpiecznie służyć przez dziesięciolecia,
 • brak systematycznego oczyszczania i kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) to główna podstawa do niewypłacenia odszkodowania z tytułu powstałej szkody.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących jej członkami, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do osoby oferującej usługi kominiarskie służymy pomocą w sprawdzeniu wiarygodności czy osoba oferująca usługi kominiarskie posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie.

Dokument źródłowy do pobrania.

K O M U N I K A T – ZASADY SEGREGACJI

 

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku  selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym właściciela nieruchomości (w formie naklejki
ostrzegawczej) i Urząd Gminy w Pacynie. Na podstawie powiadomienia, o którym mowa powyżej, zostaje wszczęte postępowanie w sprawie określenia podwyższonej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W drodze decyzji określana jest wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, a w przypadku nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno wypoczynkowe za rok, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opła ty podwyższonej, o której mowa w § 2 ust. 2 uchwały nr 68/XII/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty (…), tj. w wysokości 42 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość i § 3 ust. 2 ww. uchwały dla nieruchomości rekreacyjno wypoczynkowych, tj. 320 zł za rok od nieruchomości , na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na c ele rekreacyjno wypoczynkowe.

W ramach tzw. „mobilnej zbiórki” od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjno wypoczynkowych odbierane będą dwa razy w roku:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. telewizory, lodówki, pralki, telefony itp. sprzęt musi być kompletny),
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, fotele, dywany, materace, kołdry, metalowe sprzęty kuchenne, szafy, zabawki dużych rozmiarów itp.)
 • przeterminowane leki i chemikalia (np. blistry, fiołki, opa kowania po maściach i syropach, pojemniki po rozpuszczalnikach i smarach, opakowania po farbach, w tym również z zawartością oraz zabrudzone folie malarskie, itp.),
 • zużyte opony w ilości do 4 szt. rocznie pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym o dopuszczalnej masie do 3,5 t. (np. opony od samochodów osobowych, wózków, kosiarek, rowerów, skuterów itp.),
 • zużyte baterie i akumulatory pochodzące z gospodarstwa domowego (np. akumulatory od zabawek elektrycznych, baterie od zegarków itp.),
 • odpady remontowo budowlane, stanowiące odpady komunalne, z wyłączeniem gruzu (np. okna i szyby okienne, drzwi, ościeżnice, kaloryfery, umywalki, sedesy, krany, prysznice, płytki ceramiczne, wata szklana, rury PCV, rynny, parkiety, boazeria, luksfery, work i po cemencie itp.)

WAŻNE: ODBIÓR ODPADÓW W RAMACH „MOBILNEJ ZBIÓRKI” NASTĘPUJE PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU DO URZĘDU GMINY W PACYNIE, W TERMINIE OD 14 DO 7 DNIA (ROBOCZEGO) PRZED DATĄ MOBILNEJ ZBIÓRKI, OKREŚLONĄ W OBOWIĄZUJĄCYM NA 2020 r . HARMONOGRAMIE ODBIORU.

WAŻNE: W RAMACH OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NIE BĘDĄ ODBIERANE ODPADY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ I FIRM , np. OPONY ROLNICZE, FOLIE PO SIANOKISZONKACH, FOLIE TUNELOWE, WORKI JUTOWE, OPAKOWANIA PO NAWOZACH DO PRODUKCJI ROLNE J, OPAKOWANIA PO SMARACH I OLEJACH DO MASZYN ROLNICZYCH. W SPRAWACH ODBIORU TYCH ODPADÓW NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z BEZPOŚREDNIO Z WYSPECJALIZOWANYMI W TYM ZAKRESIE FIRMAMI.

Kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym

Kompostowanie to najlepszy sposób, żeby uzyskać własny materiał do użyźniania gleby, a przy tym zagospodarować odpady, które powstają w naszej kuchni czy ogrodzie. Odpady biodegradowalne to około 70% naszych śmieci. Jeśli trafią one do kompostownika, będziemy mogli posegregować nawet 95% odpadów pozostałych po oddzieleniu resztek jedzenia. Kompost jest źródłem naturalnego, darmowego nawozu, który możemy wykorzystać do użyźnienia gleby w ogrodzie czy w doniczkach. Kompostownik można kupić albo zrobić samemu.

 • Gotowy kompostownik ogrodowy można kupić w sklepie lub markecie ogrodniczym. Sprawdza się zwłaszcza
  w małych o grodach, gdzie nie powstaje dużo odpadów biodegradowalnych
 • Drewniany kompostownik o budowie ażurowej można wykonać samodzielnie z desek lub zaimpregnowanych
  belek, ułożonych tak, aby zapewnić dost ęp powietrza do warstw kompostu
 • Kompostowanie w pryzmie to najprostszy sposób kompostowania, polega na układaniu warstwami materiałów biodegradowalnych.

Kompostownik zakładamy od wiosny do jesieni, przy dodatnich temperaturach. Miejsce przeznaczone na kompostownik powinno być osłonięte od wiatru i zacienione. Miejsce, które wybierzemy powinno być nieco wzniesione, aby woda opadowa nie zalewała powstającego kompostu. Świetnym rozwiązaniem jest ulokowanie kompostownika w bezpośrednim sąsiedztwie bzu. Krzew ten jest naturalną barierą dla zapachów powstających podczas procesu rozkładu substancji organicznych.

Najprostszym rozwiązaniem jest gotowy kompostownik ogrodowy z tworzyw sztucznych. Układa się w nim warstwami zgromadzony wcześniej materiał lub dokłada na bieżąco. Najlepiej sprawdza się w małych ogrodach, gdzie nie powstaje dużo resztek roślinnych.

Kompostownik drewniany można wykonać z desek lub okorowanych i zaimpregnowanych belek. Zaczynamy od wkopania w ziemię czterech elementów narożnych, po czym na przemian układamy deski poziome.
Między deskami należy pozostawić wąskie szpary, aby zapewnić odpowiednią wentylację, niezbędną do powstawania kompostu.

Budowę kompostownika w pryzmie rozpoczynamy od ułożenia warstwy połamanych gałęzi (15 cm grubości), zaczynając od najgrubszych. Dzięki temu uzyskamy tzw. warstwę drenażową. Jest to także swoisty system wentylacyjny, bez którego powstawanie kompostu jest niemożliwe. Po ułożeniu gałęzi należy wysypać warstwę materiału, który będzie pochłaniać wodę wymywającą z górnych warstw substancje mineralne. Można zastosować do tego ziemię ogrodową, torf, słomę lub stary, częściowo rozłożony już kompost. Powyżej będziemy układać odpady biodegradowalne, przekładane ziemią ogrodową, drobno rozkruszoną gliną lub iłem. Dobrze jest też dodawać na początek nieco gotowego kompostu. Gdy pryzma osiągnie wysokość ok. 120 cm (jednak nie więcej niż 1,5 2m), należy ją okryć ziemią lub słomą. Pryzmę należy regularnie podlewać wodą lub, jak niektórzy, gnojówką roślinną z pokrzywy, rumianku i krwawnika. Istotne jest także przerzucanie kompostu – dzięki temu proces rozkładu materii przyspiesza. Na zimę pryzmę trzeba okryć materiałem izolacyjnym, aby umożliwić dalszy rozkład materiału.

Co wrzucamy do kompostownika

Większość odpadów kuchennych i ogrodowych, takich jak: resztki owoców i warzyw, resztki roślinne, rozgniecione skorupki z jaj, fusy z kawy i herbaty, gałązki żywopłotów, ziemię z doniczek i skrzynek, przekwitnięte kwiaty, liście, skoszoną trawę, nadziemne części chwastów, niezadrukowany papier (papier śniadaniowy, chusteczki, serwetki, tektura itp.), a także słomę i siano. Nie wrzucamy do kompostownika mięsnych odpadów kuchennych i kości, zainfekowanych roślin ogrodowych, gruzu czy śmieci z odkurzacza.

Dojrzewanie kompostu trwa zwykle około 18 miesięcy (w kompostownikach z tworzyw sztucznych proces ten można skrócić nawet do 2 miesięcy). Dojrzały kompost ma jednolitą strukturę i zapach świeżej ziemi. Można go bez ograniczeń wykorzystywać do użyźniania gleby. Stosowanie kompostu nie grozi przenawożeniem ani zatruciem środowiska, jak to może mieć miejsce w przypadku nawozów sztucznych czy obornika. Dzięki stosowaniu kompostu uboga w składniki odżywcze i mineralne gleba staje się żyzna, bogata w humus i urodzajna, a my możemy cieszyć się jej plonami.

www.naszesmieci.pl

Gdzie usytuować kompostownik

Odległości, które należy zachować przy wyborze miejsca na kompostownik określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).

Odległości kompostowników o pojemności powyżej 10 m3 do 50 m3 powinny wynosić co najmniej: (1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych – 30 m; (2) od granicy działki sąsiedniej – 7,5 m; (3) od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 10 m. Odległości kompostowników o pojemności powyżej 50 m3 od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi należy przyjmować zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy technicznej, przyjętej przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł wodnych, ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić – licząc od osi studni – co najmniej: do kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń – 15 m.

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla kompostujących

Zgodnie z uchwałą nr 68/XII/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (…) (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2019 r., poz. 15251) właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, mogą liczyć na zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1 zł miesięcznie od obowiązującej opłaty). Informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów właściciel nieruchomości wskazuje w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości: nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów lub uniemożliwia upoważnionemu pracownikowi Urzędu dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym, w drodze decyzji traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o której mowa w zdaniu pierwszym. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załącznik: Treść pisma do pobrania w formacie PDF.

Obwieszczenie Zarządu Województwa Mazowieckiego

Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) w załączeniu przekazuję Obwieszczenie Zarządu Województwa Mazowieckiego o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku.

W związku z powyższym proszę o składanie uwag i wniosków do Strategii będącej najważniejszym dokumentem strategicznym, na podstawie której Samorząd Województwa prowadzi politykę rozwoju w województwie.

Załączniki:

 1. Obwieszczenie Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2019 r.
 2. Pismo przewodnie.