Związek Gmin Regionu Płockiego – ważny komunikat

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE DYŻURÓW DLA MIESZKAŃCÓW PEŁNIONYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW BIURA ZGRP

Szanowni Mieszkańcy,
Związek Gmin Regionu Płockiego informuje, że od września 2019 r. nie będą się odbywały dyżury dla mieszkańców w Urzędach Gmin.

Obsługa mieszkańców, w tym odbiór kodów kreskowych, odbywa się
w Biurze ZGRP w Płocku, ul. Zglenickiego 42, (godziny pracy Biura: poniedziałek 8.00-17.00; wtorek – czwartek 8.00-16.00; piątek 8.00-15.00).

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Zaproszenie na spotkanie z aktorką – Teresą Lipowską

Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie zapraszają na wyjątkowe spotkanie z aktorką – Teresą Lipowską (serialową Barbarą Mostowiak), które poprowadzi Monika Mularska-Kucharek (doktor socjologii, wykładowca akademicki) w dniu 4 września 2019 roku o godz. 18:00 w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym, ul. Spółdzielcza 4. WSTĘP WOLNY!!! Po spotkaniu istnieje możliwość zakupu książki z autografem Pani Teresy Lipowskiej.

Zapewniamy bezpłatny dojazd autokarem.
Kontakt:
Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie: 242858056
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie” 242858060

Informacja dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół

Informacja dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2019/2020

Do 31 sierpnia 2019r. rodzice niepełnosprawnych dzieci powinni złożyć do Urzędu Gminy w Pacynie wniosek o dowóz dziecka niepełnosprawnego na rok szkolny 2019/2020 wraz z załącznikami wskazanymi we wniosku.
Przepisy w sprawie dowozu i opieki dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r., poz. 1148 ze zm.) regulują obowiązki gminy:

Bezpłatny dowóz przysługuje:

 1. Dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, realizując wychowanie przedszkolne w najbliższym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno- wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe)
 2. Dzieciom w wieku powyżej siedmiu lat posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, objętym wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe),
 3. Dzieciom realizującym obowiązek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy Prawo oświatowe),
 4. Dzieciom realizującym obowiązek szkolny nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia. (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy Prawo oświatowe),
 5. Dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
  – 24 rok życia
  – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprężonymi,
  – 25 rok życia
  – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Rodzice, którzy indywidualnie dowożą swoje dziecko do placówki oświatowej otrzymują zwrot kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego do szkoły (po okazaniu faktur za zakup paliwa). Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym a Gminą. Umowa zawierana jest na rok szkolny.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły/przedszkola/ośrodka – rodzica/opiekuna prawnego dziecka niepełnosprawnego
 2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia
 3. Aktualne orzeczenie poradni psychologicznej o potrzebie kształcenia.
 4. Potwierdzenie przyjęcia lub kontynuacji nauki w placówce oświatowej.

SP Pacyna – Zaproszenie na uroczystość

Zaproszenie na uroczystość uczczenia pamięci żołnierzy polskich
w związku z 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej,
która odbędzie się dnia 1 września 2019 r. o godz.
14.00 na Cmentarzu Parafialnym w Pacynie.
Rocznica wybuchu II Wojny Światowej.

Program:

 • Uroczyste podniesienie flagi państwowej i odśpiewanie
  hymnu państwowego
 • Msza Święta w intencji poległych w II wojnie światowej
  odprawiona przez ks. bp. Józefa Zawitkowskiego
 • Złożenie kwiatów na mogile żołnierskiej
 • Odśpiewanie „Roty”
  Uroczystość uświetni Orkiestra Dęta OSP Słubice.

Afrykański Pomór Świń – podstawowe informacje

Afrykański Pomór Świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują
WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.
Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej.

Poniżej zamieszczamy informacje dla hodowców trzody chlewnej dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń.

Wprowadzenie na obszarze chronionym środków zwalczania ASF

 • W następstwie opublikowania w dniu 06 sierpnia 2019r. decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/1327 z dnia 05 sierpnia 2019r. zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku informuje, iż do obszaru ochronnego włączone zostały w całości gminy: Pacyna i Sanniki.
  Na obszarze ochronnym wprowadza się następujące środki w zakresie zwalczania ASF zgodnie z przepisami, a także monitorowania zdrowia świń i dzików:
 • posiadacze świń są zobowiązani do codziennego kontrolowania stanu zdrowia świń;
 • posiadacze świń są zobowiązani do powiadomienia urzędowego lekarza
  weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie;
 • posiadacze świń są zobowiązani do powiadomienia urzędowego lekarza
  weterynarii/lekarza weterynarii/organu Inspekcji Weterynaryjnej/wójta o każdym przypadku podejrzenia wystąpienia ASF, w tym podwyższenia wewnętrznej ciepłoty ciała;
 • posiadacze świń są zobowiązani do przestrzegania zasad bioasekuracji, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa o Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń;
 • powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza w gospodarstwach utrzymujących świnie, dwa razy w roku, kontrolę przestrzegania zasad bioasekuracji opisanych w przywoływanych powyżej przepisach;
 • w przypadku przemieszczenia świń zaopatruje się je w świadectwo zdrowia poprzedzone badaniem klinicznym nie wcześniej niż 24 godziny przed planowanym przemieszczeniem;
 • zakazane jest karmienie dzików;
 • o każdym znalezieniu zwłok dzika lub ich części należy powiadomić wójta/lekarza weterynarii/organ Inspekcji Weterynaryjnej/straż leśną/leśnictwo lub nadleśnictwo/Policję lub Straż Gminną.W razie wątpliwości dotyczących powyższych działań proszę o kontakt:
 • lek. wet. Marek Sankiewicz – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku, tel. 607 102 604;
 • lek. wet. Magdalena Krzemińska – st. inspektor weterynaryjny PIW w Płocku, tel. 603 330 976.

Zawiadomienie o polowaniu – obwody łowieckie nr 338 i 349

 

Zawiadomienie

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego nr 120 „Sokół” w Gąbinie informuje, że w dniu 17.08.2019r (Sobota) na terenie obwodów łowieckich nr 338 i 349 dzierżawionych przez w/w Koło Łowieckie znajdujących się na terenie zawiadamianych Gmin. Odbędzie się
polowanie zbiorowe na ptactwo (kaczki, grzywacze).

Rozpoczęcie polowania godz. 17:00 zakończenie 21:00

Powyższe zawiadomienie wynika z Art.42ab ust. 1 Ustawy z dnia 22 marca 2018r. o zmianie Ustawy Prawo Łowieckie Dz.U. Rzeczypospolitej Polskiej poz.651 z dnia 30 marca 2018r.