Ogólnopolski konkurs kulinarny dla KGP – Bitwa Regionów

KOWR czeka na zgłoszenia do „Bitwy Regionów”

Przed nami kolejna edycja konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” dla Kół Gospodyń Wiejskich. Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem przedsięwzięcia jest promowanie regionalnych potraw przygotowanych z polskich produktów. Na zgłoszenia czekamy do 31 marca br.

Bitwa Regionów to ogólnopolski konkurs, w którym reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich przygotowują regionalną potrawę w oparciu o własną recepturę i rodzime produkty. Jak podkreślił Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, to właśnie członkinie Kół Gospodyń Wiejskich są prawdziwymi ambasadorkami kulinarnych tradycji regionów. Któż lepiej i z większą pasją od Pań potrafi czerpać z bogactwa folkloru, sięgać po dawne receptury i odnajdywać zapomniane smaki?

W „Bitwie Regionów” mogą brać udział drużyny składające się z maksymalnie trzech osób. Konkurs jest przeprowadzany w trzech etapach. Pierwszy to weryfikacja zgłoszeń w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Drugi – przygotowanie potrawy przez zakwalifikowane zespoły podczas kulinarnego wydarzenia w każdym z województw. Zespół, który otrzyma największą liczbę punktów, przechodzi do finału. Najlepsze drużyny z całego kraju spotkają się we wrześniu br. podczas Targów „Smaki Regionów” w Poznaniu.

Zgłoszenia do udziału w konkursie można wysyłać za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.bitwaregionow.pl. We wniosku należy podać nazwę Koła Gospodyń Wiejskich i dane korespondencyjne, a także listę kulinarnych osiągnięć oraz nazwę potrawy konkursowej z przepisem i opisem. Warunkiem udziału w „Bitwie Regionów” jest zgłoszenie tylko jednego dania. Zamieszczenie zdjęcia potrawy nie jest obowiązkowe.

„OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – EFS”

 

Projekt skierowany jest do osób będących między 18 a 24 rokiem życia (w chwili przystąpienia do projektu osoba musi mieć ukończone 18 lat i nie może mieć ukończonych 25), nieuczących się (wyjątkiem jest nauka w systemie zaocznym), nie pracujących oraz nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne. W ramach projektu przewidziane są zajęcia z:

 • grupowego oraz indywidualnego doradztwa zawodowego
 • kreowania wizerunku (zajęcia ze stylistą, metamorfoza uczestników)
 • indywidualnego pośrednictwa pracy w zakresie organizacji staży zawodowych
  oraz kursy zawodowe:

spawacz
sprzedawca
magazynier z obsługą wózka widłowego

Stypendium szkoleniowe dla uczestników odbywających szkolenie zawodowe (997,40 zł brutto + śr. 284,46 zł składki ZUS).

Organizujemy również staże zawodowe (zgodne tematycznie z kursem zawodowym) u pracodawców ze stypendium dla uczestnika przez okres 3 miesięcy.
Stypendium dla uczestników odbywających staż zawodowy (997,40 zł brutto + 284,46 zł składki ZUS x 3 mies.)

Projekt skierowany jest również do osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, rodziców/opiekunów prawnym dziecka/osoby z niepełnosprawnościami oraz osób żyjących w gospodarstwie domowym korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej.
Uczestnicy objęci zostaną ubezpieczeniem NNW na czas trwania projektu. Podczas zajęć przewidziano również posiłek oraz zadbano o dofinansowanie kosztów dojazdu. Zakończenie projektu przewidziano na 31.09.2019.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Kontakt:
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Płocku
tel. 24-264-05-42, 24-262-97-66
ul. Padlewskiego 5 lok 120a
09-400 Płock

Rekrutacja – Przedszkole Samorządowe w Pacynie

      ZAPRASZAMY

Przedszkole Samorządowe w Pacynie  serdecznie zaprasza rodziców do zapisu dzieci 3,4,5,6-letnich do naszego przedszkola na rok szkolny 2019/2020. Rekrutacja jest prowadzona od 01.03.2019r. do 31.03.2019r.

 • Przedszkole w Skrzeszewach oferuje pobyt dziecka od godz.7:00-16:00 w Luszynie od 8:00-13:00
 • Oferujemy zajęcia: logopedyczne, gimnastykę korekcyjną, język angielski, religię.
 • Zapewniamy możliwość korzystania z wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek).
 • Przedszkole zapewnia właściwą opiekę i miłą rodzinną atmosferę.
 • Dysponujemy dużymi, przestronnymi salami.
 • Organizujemy dzieciom ciekawe zajęcia, wycieczki autokarowe, imprezy okolicznościowe i integracyjne.

Dyrektor: Grażyna Kozłowska

Tel. kontaktowy 24 2858102

 

TERMINY REKRUTACJI

 1. Rekrutacja do przedszkola na dany rok szkolny odbywa się w dnach od l marca do 31 marca. W tym okresie trwa składanie kart zgłoszenia dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola w systemie naboru, za pośrednictwem papierowej wersji kart zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów  w przedszkolu.
 2. Do 14 kwietnia trwają prace komisji rekrutacyjnej.
 3. Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola odbywa się 15 kwietnia od godz. 12:00 w siedzibie przedszkola. Jeżeli dzień ten przypada w dzień wolny od pracy, listy publikuje się w pierwszym dniu roboczym.
 4. Od 15 do 22 kwietnia — przyjmowanie wniosków przez komisję rekrutacyjną o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola.
 5. Od 27 kwietnia do 5 maja – przyjmowanie przez dyrektora odwołań, do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 6. Od l do 15 czerwca – podpisywanie umów z przedszkolem na usługi wychowania przedszkolnego.
 7. Do 31 sierpnia w przypadku pojawienia się wolnych miejsc w przedszkolu, nabór uzupełniający, rozpatrywanie wniosków odwoławczych.

Zmiana ustawy o zwrocie podatku akcyzowego.

 

W związku z wejściem w życie z dniem 6 marca br. ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 428) – uprzejmie proszę Panią/Pana Wojewodę o poinformowanie wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) z obszaru województwa, iż zwrot podatku akcyzowego dotyczy oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00.

Ponadto ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. wydłuża w 2019 r. dla wszystkich producentów rolnych pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do dnia 31 marca 2019 r. W przypadku złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego w pierwszym terminie:

 1. zwrot tego podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających luty 2019 r.,
 2. wyplata zwrotu tego podatku następuje w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja 2019 r.

Stosownie do § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2013 r. poz, 1339, z późn. zm.), wniosek o przekazanie gminie dotacji składa się w terminie do dnia 18 marca 2019 r. w przypadku wniosków o zwrot podatku złożonych przez producentów rolnych w pierwszym terminie 2019 r.

W przypadku decyzji wydanych przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznających producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego po złożeniu ww. wniosku, powinien być złożony dodatkowy wniosek o przekazanie gminie dotacji zawierający daty uprawomocnienia się ww. decyzji.
Jednoczenie uprzejmie informuję Panią/Pana Wojewodę, że w dniu I marca br. weszło w życie rozporządzenie z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2019 r. poz. 398).

Ponadto w związku z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 7 lutego 2019 r. znak: BP4.4140.1.2019 w sprawie wytycznych do wniosków o uruchomienie rezerwy celowej lub ogólnej budżetu państwa uprzejmie informuję, co następuje.

 1. Przy sporządzaniu wniosku krótkie uzasadnienie należy zredagować w sposób umożliwiający skopiowanie do projektu decyzji – powinno być krótkie i konkretne – jako wzór mogą posłużyć uzasadnienia zawarte w wydanych już decyzjach w ramach danej pozycji rezerw.
 2. W uzasadnieniu należy przedstawić wyczerpujące i kompletne informacje, które pozwolą na rozpatrzenie wniosku i podjęcie decyzji przez Ministra Finansów (tj. informacje zawarte w § 3 ust. 2 pkt 1-7 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. W przypadku braku miejsca na umieszczenie wszystkich koniecznych informacji we wniosku w systemie TREZOR (z uwagi na ograniczenia systemu), dodatkowe informacje można przekazać w formie załącznika i zatytułować „dodatkowa informacja do uzasadnienia’’. W przypadku, kiedy do rozpatrzenia wniosku niezbędne jest dodanie załączników w systemie TREZOR, należy je dołączyć do wniosku w formie niebudzącej wątpliwości, że są to tylko załączniki do wniosku (załącznikiem nie może być skan wniosku w formie papierowej).

Już niedługo E-dowód – niezbędne informację.

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego –
potwierdza twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.
Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będą mogły używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. E-dowód umożliwia m.in.:
• logowanie się do portali administracji publicznej (np. ePUAP),
• elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty),
• korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

Zdecyduj, czy chcesz podpis osobisty w e-dowodzie.
Jeśli tak, zaznacz to we wniosku.
WAŻNE! Jeśli twój dowód osobisty jest nadal ważny –
nie musisz go wymieniać.

E-dowód zawiera te same dane co poprzedni dowód
osobisty. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie
(awersie) e-dowodu jest numer CAN. Jest on też zapisany
w kodzie kreskowym na drugiej stronie (rewersie).
CAN będzie ci potrzebny, jeśli chcesz skorzystać
z elektronicznych funkcji e-dowodu. Ponadto chroni
twój e-dowód, żeby osoba niepowołana nie odczytała
zdalnie twoich danych zapisanych w warstwie
elektronicznej.
Jeśli chcesz używać elektronicznych funkcji e-dowodu,
przy odbiorze e-dowodu lub później w dowolnym
urzędzie gminy, możesz ustalić kody PIN:
• do logowania – PIN1 (zawierający 4 cyfry)
• do składania podpisu osobistego – PIN2 (zawierający 6 cyfr).
Kod PIN2 ustalają tylko te osoby, które zaznaczyły we
wniosku, że chcą mieć w e-dowodzie podpis osobisty.
Otrzymasz również kod PUK. Nie chcesz go odebrać?
Zostaw w urzędzie. Kod PUK służy do odblokowania
e-dowodu w przypadku zablokowania poprzez 3-krotne
podanie błędnego kodu PIN.

Kradzież, zagubienie e-dowodu – co robić?
Zgłoś zagubienie lub kradzież e-dowodu w urzędzie gminy lub w każdej chwili przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl – wtedy e-dowód zostanie unieważniony od razu. Jeśli nie wiesz gdzie jest twój e-dowód, ale masz nadzieję, że jeszcze go znajdziesz, możesz go zawiesić na maksymalnie 14 dni. Jeśli w tym czasie nie cofniesz zawieszenia, twój e-dowód zostanie automatycznie unieważniony. Jeśli w tym czasie cofniesz zawieszenie, twój e-dowód będzie znowu ważny. To również możesz
zrobić w urzędzie gminy lub przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl – wtedy e-dowód zostanie zawieszony od razu. Jeśli ukradziono ci twój e-dowód, zgłoś to Policji. Nie musisz już dodatkowo zgłaszać
tego w urzędzie gminy. E-dowód zostanie unieważniony.
Pamiętaj, żeby kradzież lub zagubienie e-dowodu dodatkowo zgłosić w dowolnym banku. Zgłoś ten fakt nawet jeśli nie masz konta bankowego. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami.

Nabór zgłoszeń – wymiany pokryć dachowych zawierających azbest.

                                                             

       Wójt Gminy Pacyna zawiadamia mieszkańców gminy, że w ramach realizacji Gminnego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest, trwa nabór zgłoszeń dotyczących wymiany pokryć dachowych zawierających azbest w zakresie demontażu oraz odbioru wyrobów zdemontowanych do utylizacji.

Uprasza się osoby, które  planują w 2019 roku wymianę pokryć eternitowych, o zgłoszenie ilości płyt lub m2 zdemontowanych wyrobów azbestowych do utylizacji w Urzędzie Gminy–pok.14 w terminie do 28 lutego 2019r

U W A G A !!!

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zgłosić prace polegające na wymianie pokrycia dachowego z wyrobów zawierających azbest do Starosty Gostynińskiego.

Zgłoszenia należy dokonać co najmniej 30 dni przed zaplanowanym terminem rozpoczęcia robót

Do pobrania:
Wniosek dla osób fizycznych.

Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich

Zarządzenie Nr 0050.1.2019
Wójta Gminy Pacyna
z  dnia 10 stycznia 2019 r.
w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich

Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432), uchwały nr 26/III/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Zarządza się wybory sołtysów i rad sołtysów na terenie gminy Pacyna.

§ 2.

Terminarz zebrań zawiera załącznik do zarządzenia.

§ 3.

W sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich stosuje się przepisy o samorządzie gminnym oraz postanowienia statutów sołectw.

§ 4

 Zarządzenie podaję do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Pacynie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwach.

 § 5.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.