XXV Sesja Rady Gmina Pacyna – transmisja na żywo

Zawiadamiamy, że w dniu 11 października 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10:00  (sala narad) odbędzie się XXV Sesja Rady Gmina Pacyna.

Transmisja z obrad dostępna będzie na kanale YOUTUBE „Gmina Pacyna” pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=SwQxGG1U6ho

W związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS – CoV – 2 w Polsce oraz wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Rada Gminy będzie obradowała w warunkach zaleceń sanitarnych

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – obowiązek złożenia deklaracji.

W związku z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego – od 1 lipca 2021 każdy właściciel, zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej i lokali usługowych.

Właściciele lub zarządcy dla istniejących budynków składają deklaracje do 30 czerwca 2022 r. Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw. W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel, zarządca budynku lub lokalu powinien w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana, złożyć nową deklarację.

Deklaracje można składać przez Internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, dostępnego pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/. Sposobem uwierzytelnienia jest Profil Zaufany, E-dowód oraz podpis kwalifikowany.

Deklarację w formie papierowej można przesłać listownie lub złożyć osobiście w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zagrożone jest karą grzywny.

Szczegółowe informacje na temat CEEB dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Harmonogram dyżurów w PNPP – IV kwartał 2021 r.

 

Informacje o zakresie oraz zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, katalogu osób uprawnionych do uzyskania tej pomocy oraz sposobu wykazywania uprawnienia do jej uzyskania znajdują się na stronie Powiatu Gostynińskiego oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie bip.gostynin.powiat.pl w zakładkach Bezpłatna Pomoc Prawna oraz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.

  1. Harmonogram dyżurów na IV kwartał 2021 r. w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gostyninie.
  2. Harmonogram dyżurów na IV kwartał 2021 r. w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.

OGŁOSZENIE

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Urząd Gminy w Pacynie realizując zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie informuje, że mieszkańcy (dorośli, młodzież i dzieci) Gminy Pacyna, którzy borykają się z problemami uzależnienia, przemocy w rodzinie oraz  są w trudnej sytuacji życiowej  i szukają pomocy mogą zasięgnąć porady psychologa i terapeuty.

Wszystkie konsultacje i porady udzielane są nieodpłatnie.

Z porad i konsultacji można skorzystać osobiście w  siedzibie Urzędu Gminy Pacyna, ul. Wyzwolenia 7 (parter, sala narad) lub pod nr telefonu 537 620 032

Harmonogram dyżurów

Terapeuta w godzinach 15.00 – 17.00 w dniach:

11 października 2021 r. (poniedziałek)
26 października 2021 r.(wtorek)

Psycholog w godzinach 15.30 – 17.30 w dniach:

5 października 2021 r. (wtorek)
19 października  2021 r.(wtorek)

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:
24 285 80 45 w godzinach pracy Urzędu Gminy

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej – wystartował nabór

Od 28 września 2021 r. ARiMR przyjmuje wnioski o dofinasowanie w ramach PROW 2014-2020 na Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Nabór potrwa do 26 listopada 2021 r.

O wsparcie mogą się ubiegać dwie grupy beneficjentów. Pierwsza to rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 świń bądź zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowe w ramach wariantu 7.4 – zachowanie lokalnych ras świń, i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Pomoc w wysokości do 100 tys. zł mogą otrzymać m.in. na utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji czy budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń, zakup silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie i wykonanie robót związanych z jego posadowieniem (zwrot do 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji), a także wykonanie ogrodzenia. W tym przypadku zwrotowi podlega do 80 proc. kosztów określonych według standardowych stawek jednostkowych, które wynoszą:

  • 230 zł – koszt wykonania metra bieżącego ogrodzenia;
  • 2 100 zł – koszt wykonania bramy;
  • 710 zł – koszt wykonania furtki.

Druga grupa to spółki wodne lub ich związki, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne, lub w których więcej niż połowa zmeliorowanych gruntów rolnych objętych działalnością spółki jest w posiadaniu rolników. Ta grupa beneficjentów może otrzymać maksymalnie 1 mln zł na zakup maszyn i urządzeń zapobiegających zniszczeniu gospodarstw przez podtopienie czy powódź. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

Co ważne, spółki i związki spółek, które chciałyby ubiegać się o dofinansowanie następujących kosztów robót dotyczących urządzeń wodnych:

  • przebudowy lub remontu rowu melioracyjnego;
  • budowy, przebudowy lub remontu progu, zastawki, przepustu ze spiętrzeniem;
  • prac na sieciach drenarskich;

będą mogły to zrobić dopiero w kolejnym naborze.

Wnioski o przyznanie pomocy przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty można dostarczać do placówek Agencji osobiście lub przez upoważnioną osobę lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP, lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Dotychczas ARiMR przeprowadziła 6 naborów wniosków o pomoc na Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Wsparcie zostało dotychczas przyznane blisko 4,8 tys. beneficjentów, a jego kwota wynosi na razie ok. 296 mln zł.

 

Co zrobić, żeby nie zapłacić kary grzywny za brak udziału w spisie powszechnym?

Do końca spisu zostało kilka dni. Spora grupa mieszkańców Mazowsza przypomniała sobie o tym obowiązku właśnie teraz, blokując infolinię i punkty spisowe. Jeśli obawiasz się, że nie zdążysz się spisać i zapłacisz grzywnę, to mamy dla Ciebie rozwiązanie. Zostaw numer telefonu na infolinii. Oddzwonimy.

Najprostszą i najwygodniejszą metodą udziału w spisie jest samodzielne wypełnienie formularza na stronie https://spis.gov.pl/. Logujesz się podając identyfikator PESEL lub przez profil zaufany.

Do końca września jest również możliwość spisania się przez telefon. To odpowiednia opcja dla osób, które nie mają komputera z Internetem lub wolą mieć wsparcie rachmistrza. Ze względu na bardzo duże obciążenie infolinii, zmieniono zasady jej funkcjonowania. Wystarczy zadzwonić pod nr 22 279 99 99, postępować zgodnie z komunikatami i na koniec zostawić swój nr telefonu. Rachmistrz bardzo szybko oddzwoni z nr infolinii lub 22 828 88 88. Na ekranie może się wyświetlić tylko jeden z tych dwóch numerów.

Jeśli w najbliższym czasie będziesz w urzędzie gminy/miasta, możesz skorzystać z punku spisowego i wypełnić formularz spisowy z pomocą przeszkolonej osoby. Wypełnienie obowiązku spisowego w urzędzie gminy/miasta przebiega sprawnie, jednak w ostatnich dniach września mogą tworzyć się kolejki.

Nie ma co czekać do ostatniego dnia września na kontakt z rachmistrzem. Ze względu na ograniczenia, może już się z nami nie zdążyć skontaktować. Dlatego warto obowiązek spisowy wypełnić samemu, dzwoniąc na infolinię lub spisując się przez Internet.

Co zrobić żeby nie zapłacić kary grzywny 5000 zł za brak udziału w spisie powszechnym?

Po prostu się spisać jak najszybciej i nie liczyć, że ktoś nie zauważy niespisanego mieszkania czy osoby. Wypełnienie formularza spisowego trwa ok 10 minut. To nie jest trudne!

Informacje o spisie znajdują się na stronie https://spis.gov.pl oraz stronach urzędów gmin i miast.

KOMUNIKAT Nr 3 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie

KOMUNIKAT Nr 3

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego zasilanego ze
Stacji Uzdatniania Wody w Czarnowie, gm. Pacyna zaopatrującego w wodę
mieszkańców miejscowości: Czarnów, Sejkowice, Kąty, Przylaski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, po zapoznaniu się z otrzymanymi w dniu 24.09.2021 r. wynikami badań wody pobranej w dniu 21.09.2021 r. w ramach kontroli urzędowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z wodociągu publicznego zasilanego ze Stacji Uzdatniania Wody w Czarnowie, gm. Pacyna informuje, że przeprowadzone badania nie wykazały skażenia mikrobiologicznego wody. Woda w ww. wodociągu jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Załączniki: KOMUNIKAT Nr 3 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie

KOMUNIKAT WS. ZBIÓRKI POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE

W dniu 24 września 2021 r. do Urzędu Gminy Pacyna wpłynęło pismo firmy PreZero Service Centrum, Kutno, ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno, informujące o planowanej zbiórce koszy na odpady komunalne – pozostałości z sortowania (zmieszane) – stanowiących własność ww. przedsiębiorcy.

Przypominamy, że zgodnie z podjętymi w 2019 r. uchwałami oraz informacjami przekazywanymi przez tut. Urząd, każdy właściciel nieruchomości zobowiązany był do wyposażenia się w pojemniki we własnym zakresie.

Pierwotnie akcja zbiórki pojemników zaplanowana była na okres wiosenno-letni 2020 r., jednak
z uwagi na epidemię COVID-19, Wykonawca zdecydował się przesunąć termin.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w przedmiotowej informacji, kosze będą zbierane w dni odbioru odpadów, tj. 13 października, 27 października i 24 listopada 2021 r. po uprzednim ich opróżnieniu.

Ponadto firma PreZero Service Centrum podaje, iż możliwa jest dzierżawa pojemników. Szczegóły dostępne są w piśmie firmy, stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu.

W przypadku posiadania własnego pojemnika należy go czytelnie oznaczyć. Pozwoli to uniknąć omyłkowego zabrania kosza.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie posiada jeszcze prywatnego pojemnika oraz nie jest zainteresowany jego dzierżawą od firmy PreZero, prosimy o niezwłoczne wyposażenie się we własny kosz.

Wszelkie pytania dotyczące tematu dzierżawy koszy, prosimy kierować bezpośrednio do firmy PreZero Service Centrum pod nr telefonu 24 254 29 86 (Biuro Obsługi Klienta).

Załączniki:
Pismo PreZero Service Centrum Sp. z o.o.

KOMUNIKAT Nr 2 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie

KOMUNIKAT Nr 2

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego zasilanego
ze Stacji Uzdatniania Wody w Czarnowie, gm. Pacyna zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Czarnów, Sejkowice, Kąty, Przylaski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie na podstawie przedstawionych przez Gminę Pacyna w dniu 17.09.2021 r. sprawozdań z badań prób wody pobranych z wodociągu publicznego Czarnów w ramach kontroli wewnętrznej informuje, że przeprowadzone badania nie wykazały skażenia mikrobiologicznego wody.

W dniu 21.09.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie dokona poboru prób wody w ramach kontroli urzędowej. Na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań zostanie wydana ostateczna ocena jakości wody.

Do czasu ostatecznej oceny jakości wody w wodociągu zaleca się, szczególnie małym dzieciom i osobom z obniżoną odpornością stosowanie środków ostrożności zawartych w Komunikacie Nr 1.

Powyższy Komunikat obowiązuje do czasu odwołania. Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyninie.

Załączniku: Komunikat Nr 2

OGŁOSZENIE

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Urząd Gminy w Pacynie realizując zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie informuje, że mieszkańcy (dorośli, młodzież i dzieci) Gminy Pacyna, którzy borykają się z problemami uzależnienia, przemocy w rodzinie oraz  są w trudnej sytuacji życiowej  i szukają pomocy mogą zasięgnąć porady psychologa i terapeuty.

Wszystkie konsultacje i porady udzielane są nieodpłatnie.

Z porad i konsultacji można skorzystać osobiście w  siedzibie Urzędu Gminy Pacyna, ul. Wyzwolenia 7 (parter, sala narad) lub pod nr telefonu 537 620 032

Harmonogram dyżurów

Psycholog w godzinach 15.30 – 17.30 w dniach:

21 września 2021 r. (wtorek)
28 września 2021 r.(wtorek)

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:
 24 285 80 45 w godzinach pracy Urzędu Gminy