Odpady Komunalne

 1. Uchwała nr 61/XI/2019
 2. Uchwała nr 62/XI/2019
  w sprawie projektu szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian

  za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na
  terenie Gminy Pacyna
 3. Uchwała nr 63/XI/2019
  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
  odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pacyna
 4. Uchwała nr 64/XI/2019
  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz deklaracji
  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
  nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej
  na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, na terenie Gminy Pacyna oraz warunków i trybu składania

  deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 5. K O M U N I K A T
  dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r. oraz bazy danych o produktach i opakowaniach w gospodarce odpadami (BDO)
 6. K O M U N I K A T
  dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjno-wypoczynkowych dotyczący systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r.
 7. Uchwała nr 69/XII/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 13 grudnia 2019r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Pacyna
 8. K O M U N I K A T
  Kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym.
 9. K O M U N I K A T
  Zasady segregacji.
 10. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2020 r
 11. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych wielorodzinne 2020 r
 12. K O M U N I K A T
  Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. K O M U N I K A T
  OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DO URZĘDU GMINY W PACYNIE DO 31 STYCZNIA 2020 R.
 14. Przypomnienie dla przedsiębiorców o obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych
 15. Komunikat ws. aktualizacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi