Komunikat ws. aktualizacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z obserwowanymi w ostatnim czasie powrotami uczniów, studentów oraz osób pracujących np. za granicą, a tym samym zwiększeniem liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, Urząd Gminy w Pacynie przypomina, że każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, na której zmieniła się ilość osób zamieszkałych, ma obowiązek złożenia nowych deklaracji (zmieniających) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (…), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Przypominamy również o obowiązku zmiany danych zawartych w deklaracji w terminie
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać:

  • osobiście (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym),
  • za pomocą operatora pocztowego na adres Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna,
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji elektronicznej ePUAP, podpisanej profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym

Wypełnione deklaracje można również wrzucić do specjalnej skrzynki korespondencyjnej znajdującej się w wejściu do Urzędu.

Druki do pobrania:

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Urzędem Gminy w Pacynie: telefonicznie pod nr 24 285 80 54.