INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE GMINA PACYNA

Wójt Gminy Pacyna informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji działań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego od dnia 17 sierpnia do 31 października 2020 r. na terenie Gminy Pacyna przeprowadzana będzie Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła.

Podczas inwentaryzacji NIE BĘDĄ spisywane dane osobowe mieszkańców.

Dzięki dokładnemu spisowi, Gmina Pacyna będzie mogła ubiegać się o
dofinansowania do wymiany pozaklasowych źródeł ciepła dla mieszkańców oraz do innych zadań z zakresu ochrony powietrza.

Inwentaryzację przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne Upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Pacyna.

Mieszkańców Gminy Pacyna uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji. Osoby dokonujące spisu udzielą niezbędnych wyjaśnień w zakresie wykonywanych prac.

Do wypełnienia ankiety7 będą potrzebne:
• Informacje z tabliczki znamionowej znajdującej się na źródle ciepła.
• Instrukcja obsługi źródła ciepła.

Zadnie z regulaminem Ml WOP 2020, mieszkańcy posiadający indywidualne źródło ogrzewania, którzy nie przekażą informacji o typie wykorzystywanego urządzenia zostaną zakwalifikowani do grupy posiadającej źródła pozaklasowe, tzw. „kopciuchy”.