Mieszkańcy Gminy Pacyna zapłacą mniej za odpady komunalne

Urząd Gminy Pacyna informuje, że od 1 stycznia 2023 r. na terenie naszej gminy obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

 1. 22,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomości, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 2. 44,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Wysokość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym nie ulega zmianie
i wynosi 1,00 zł miesięcznie od obowiązującej opłaty.

Również właściciele nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zapłacą mniej:

 1. 185,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane
  w sposób selektywny;
 2. 370,00 zł za rok  od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Zawiadomienia o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymają wszyscy właściciele nieruchomości przed pierwszym terminem płatności, tj. do 31 stycznia 2023 r. w przypadku nieruchomości zamieszkałych i do 15 marca 2023 r. w przypadku nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych.

Jednocześnie informujemy, że od 2023 r. nastąpią zmiany w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi:

 1. pozostałości po segregacji (kosze) oraz bioodpady będą odbierane raz w miesiącu przez cały rok – dotyczy nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej;
 2. papier i makulatura oraz szkło – odbiór raz na dwa miesiące przez cały rok – dotyczy nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
 3. tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe – odbiór raz na dwa tygodnie
  w okresie od kwietnia do października, w pozostałym okresie raz w miesiącu – dotyczy nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej;
 4. możliwość oddania do 8 szt. rocznie zużytych opon w ramach akcji „mobilna zbiórka”
  w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 4 osoby.

W 2023 roku usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczyć będzie firma PreZero Service Centrum Sp. z o.o.