SZKOLENIA I SPRAWNY SPRZĘT
PODSTAWĄ BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Stosowanie środków ochrony roślin nierozerwalnie związane jest z możliwością wystąpienia zagrożeń dla ludzi, zwierząt i środowiska. Środki ochrony roślin należy stosować tak, aby zminimalizować negatywny wpływ chemicznej ochrony roślin na środowisko.

Z uwagi na zauważalną poprawę sytuacji epidemiologicznej w Polsce należy oczekiwać przywrócenia obowiązków posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin oraz badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin przez producentów rolnych.


W przypadku zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego, czas na uzupełnienie kwalifikacji w zakresie szkoleń oraz na przeprowadzenie badań sprzętu będzie wynosić 30 dni
od dnia odwołania tego stanu, zgodnie z art. 15zzzzy ust. 2, ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.).


Zachęca się wszystkie osoby stosujące środki ochrony roślin do udziału w szkoleniach w zakresie środków ochrony roślin już teraz – przed rozpoczęciem prac wiosennych i ogłoszeniem zniesienia stanu pandemicznego, a także do zadbania o sprawność techniczną sprzętu wykorzystywanego do stosowania środków ochrony roślin. Zapewnienie prawidłowej i precyzyjnej aplikacji środków ochrony roślin, bezpiecznej dla ludzi, zwierząt i środowiska wymaga zastosowania sprawnego technicznie i skalibrowanego sprzętu. Sprawność techniczna sprzętu weryfikowana jest

podczas przeprowadzanych okresowo badań technicznych.

Po zniesieniu stanu pandemicznego powróci dla użytkowników profesjonalnych środków ochrony roślin obowiązek ukończenia szkolenia w zakresie środków ochrony roślin. Uczestnicy szkoleń, poza wiedzą nt. wymagań integrowanej ochrony roślin, środków ochrony roślin oraz ograniczania ryzyka związanego z ich stosowaniem, uzyskują również zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ważne 5 lat od dnia jego wydania. Na posiadaczach m.in. opryskiwaczy będzie ciążył obowiązek przeprowadzania okresowych badań (w systemie 3-letnim) potwierdzających sprawność techniczną sprzętu. Pierwsze badanie nowego sprzętu należy przeprowadzać nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia.

Stosując środki ochrony roślin sprzętem posiadającym aktualne badania techniczne i posiadając szkolenie uprawniające do stosowania środków ochrony roślin dbamy o ochronę roślin i środowisko naturalne, w tym o owady zapylające.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN i NASIENNICTWA w WARSZAWIE Oddział w Płocku
tel. 24 262 34 41, 24 262 79 73 fax. 24 268 69 94
e-mail. o-plock@piorin.gov.pl, http://piorin.gov.pl/wiorin/mazowieckie/