Wybory na ławników

OGŁOSZENIE O WYBORACH ŁAWNIKÓW NA  KADENCJĘ  2024 – 2027

Załączniki:

  1. Informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku dotycząca liczby wybieranych ławników.
  2. Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika.
  3. Wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.
  4. Wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika.
  5. Wzór oświadczenia – dot. obowiązku wynikającego z art. 162 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, 289 i 614).
  6. Wzór oświadczenia – dot. obowiązku wynikającego z art. 162 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, 289 i 614).
  7. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.