Konsultacje społeczne

  1. ZARZĄDZENIE Nr 0050.47.2023
    WÓJTA GMINY PACYNA
    z dnia 30 czerwca 2023 r.
    w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości z nazwy:  „Rezlerka – część wsi Janówek” na nazwę:  „Rezlerka wieś”, z przynależnością do sołectwa Janówek (samodzielna jednostka należąca obszarowo do obrębu ewidencyjnego 0003 Janówek).

Raport z przebiegu i wyników konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Rezlerka