Komunikat.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z w odociągu publicznego Pacyna,
zaopatrującego mieszkańców’ miejscowości: Pacyna, Kamionka, Model, Janówek,
Rezlerka, Sejkowice, Łuszczanówek, Słomków, Lu szyn

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, po zapoznaniu się z otrzymanym w dniu 13.09.2023 r. wynikiem badania wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej Gminy Pacyna w dniu 21.08.2023 r. stwierdził, że woda w ww. wodociągu z uwagi na przekroczenie zawartości glinu nie spełnia wymagań chemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym należy przestrzegać następujących wskazówek:

  1. Woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków.
  2. Woda może być wykorzystywana do celów sanitamo-bytowych.

Gmina Pacyna została zobowiązana do zapewnienia mieszkańcom zastępczego źródła wody o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom oraz podjęcia natychmiastowych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Załączniki: Komunikat nr 1