Realizacja zadania pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Pacyna” w 2023 roku

Odbiór wyrobów zawierających azbest pochodzącego z demontażu   – 87,500 Mg
Poniesione koszty:
Ogółem: 40 000,91 zł.
w tym:

  • Kwota otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w   Warszawie   –    35 000,00 zł.
  • Środki własne  Gminy Pacyna  –    5 000,91 zł.