Projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Przysowy

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody przekazuję do uzgodnienia projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Przysowy.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 23a ust. 7 ww. ustawy Rada gminy może odmówić uzgodnienia projektu uchwały wyłącznie w przypadku, gdy przyjęcie tej uchwały prowadziłoby do ograniczenia możliwości rozwojowych gminy wynikających z ustaleń planu ogólnego gminy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w stopniu nieproporcjonalnym do wartości jakie obszar chronionego krajobrazu ma chronić.

Projekt uchwały Sejmiku Województwa w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Przysowy nie wprowadza żadnych nowych zakazów i ograniczeń w stosunku do aktualnie obowiązującego rozporządzenia nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Przysowy, a jedynie znosi zakaz zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką oraz łagodzi zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych (…) oraz przede wszystkim łagodzi zakaz zabudowy (poza terenami Natura 2000 oraz na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie działkami ew. nr: 6/1, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 obręb 0019 Lubieniek, 108, 78, 79, 111, 81, 82, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 obręb 0024 Mościska) ze 100 m do 50 m od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, tym samym zwiększa możliwości rozwojowe gmin.

Z poważaniem

Z up. Marszałka Województwa Mazowieckiego
Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa

Tomasz Krasowski

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Przysowy

Obszar Chroniony Krajobrazu_Dolina Przysowy 1

Obszar Chroniony Krajobrazu Dolina Przysowy 2

Obszar Chroniony Krajobrazu Dolina Przysowy 3

Obszar Chroniony Krajobrazu Dolina Przysowy 4

Załącznik nr 2 do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Przysowy: poglądowe mapy granic.