Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Gminy w Pacynie.

Konkurs RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”,

Beneficjent: Związek Gmin Regionu Płockiego

Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Regionu Płockiego”
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z wykorzystaniem do tego celu środków między innymi z Osi priorytetowej XII „REACT-EU dla Mazowsza”, Działania 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu.

Wartość projektu: 625 668,53 zł
Kwota dofinansowania 267 426,26 zł
Okres realizacji projektu: od 10.08.2020 do 30.10.2023 r.

Cel głównym projektu: głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pacyna oraz Mieście i Gminie Gąbin położonych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego.
Celem głównym projektu jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz wymiana źródła ciepła wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w postaci paneli fotowoltaicznych.

W ramach realizowanego projektu, termomodernizacji zostanie poddany budynek biurowy Urzędu Gminy w Pacynie
Planowane do osiągnięcia cele: głęboka termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Gminy w Pacynie uwzględniająca m. in. ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę drzwi wejściowych, montaż sterowania ogrzewaniem, wymianę pokrycia dachu montaż paneli fotowoltaicznych .