Dodatek osłonowy w roku 2024

Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie informuje, że od 1 stycznia 2024 r. można się ubiegać o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.

Wnioski można składać do 30 kwietnia 2024r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pacynie w sposób:

 1. tradycyjnie (listownie) za pomocą operatora pocztowego,
 2. elektronicznie (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym)

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. z uwzględnieniem kryterium dochodu (będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.)

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych za dochód uważa się:

 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 2. dochodem są także, inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych np.: alimenty na rzecz dzieci, stypendia doktoranckie, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego (1 ha przeliczeniowy to kwota 5.549,00zł (przykład: 7 ha x 5.549,00zł:12 m-cy), świadczenia z funduszu alimentacyjnego, pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłek szkolny), świadczenie rodzicielskie,
 3. do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W przypadku  gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę 2 100,00 zł lub 1500,00 zł na osobę, kwotę dodatku ustala się w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód; w przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek osłonowy nie przysługuje.

Gospodarstwo domowe tworzą:

 1. osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe),
 2. osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
  w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który jako pierwszy złożył taki wniosek; na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wysokość dodatku osłonowego za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. wynosi jednorazowo:

228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie:

286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji; decyzja wydawana jest tylko
w przypadku odmowy przyznania dodatku osłonowego, uchylenia lub zmiany prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej; w przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, organ przyjmujący wniosek informuje go o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego będzie można pobrać ze strony internatowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska lub Gminy Pacyna/aktualności oraz w GOPS w Pacynie.

Uwaga!

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku proszone są w pierwszej kolejności o korzystanie
w tym celu ze środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jak to zrobić:

 1. Wydrukować wniosek, dokładnie wypełnić i podpisać.
 2. Wniosek zeskanować.
 3. Zalogować się na platformie ePUAP  i z katalogu spraw wybrać zakładkę: pismo ogólne do podmiotu publicznego – stary wzór; następnie kliknąć  przycisk: załatw sprawę.
 4. W formularzu wpisać informację dla urzędu (imię i nazwisko, rodzaj wniosku) oraz dołączyć zeskanowany wniosek w formie załączników.
 5. W polu Ustaw/zmień adresata wpisać „Gminny ośrodek pomocy społecznej w Pacynie” i zatwierdzić wybrany adres.
 6. Podpisać wniosek podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Wypełniony wniosek można również wysłać listownie lub złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pacynie.

Do złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego należy dołączyć odpowiednio:

 • nakaz płatniczy za 2022r. lub zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażoną w ha przeliczeniowych
 • kopia decyzji z KRUS o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego lub  decyzji GOPS o przyznaniu świadczenia rodzicielskiego
 • kwota pobranych alimentów za 2022 r. (wyrok sądu)
 • kopia decyzji lub zaświadczenia ze szkoły lub uczelni o wysokości stypendiów szkolnych lub socjalnych osiągniętych w 2022r.
 • zaświadczenia z KRUS lub ZUS o pobieraniu zasiłków chorobowych w roku 2022

Załączniki:
WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO