Kompleksowa konserwacja i restauracja ołtarza Matki Bożej w kościele pw.   Stanisława Biskupa w Luszynie z XIV wieku.

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

W ramach I edycji Rządowego Programu Odnowy Zabytków Polski Ład Gmina Pacyna otrzymała   na realizację inwestycji pn.:

 „Kompleksowa konserwacja i restauracja ołtarza Matki Bożej w kościele pw.   Stanisława Biskupa w Luszynie z XIV w” . środki finansowe w kwocie 329.280,00 zł. (Promesa wstępna)

W dniu 11 kwietnia 2024 r. na realizację w. w. zadania została podpisana umowa z Wykonawcą REVITAL ARTE Kacper Kacprzak, Grabów, ul. Reymonta1, 99-150 Grabów na kwotę 326.849,40  zł brutto. Promesa inwestycyjna ( dofinasowanie 98%  z Polskiego Ładu ) po przeprowadzeniu postepowania zakupowego wynosi  320.312,41 zł, natomiast kwota 6.536,99 zł jest to wkład własny Gminy Pacyna  stanowiący 2% wartości zamówienia.

Celem prac konserwatorskich i restauratorskich jest przywrócenie wartości artystycznych i formalnych materii zabytkowej tj. pierwotnej polichromii ołtarza oraz jego złoconych elementów wyposażenia.