Harmonogram dyżurów w PNPP – I kwartał 2022 r

Informacje o zakresie oraz zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, katalogu osób uprawnionych do uzyskania tej pomocy oraz sposobu wykazywania uprawnienia do jej uzyskania znajdują się na stronie Powiatu Gostynińskiego oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie bip.gostynin.powiat.pl w zakładkach Bezpłatna Pomoc Prawna oraz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.

  1. Harmonogram dyżurów na I kwartał 2022 r. w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gostyninie.
  2. Harmonogram dyżurów na I kwartał 2022 r. w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA

Umów badanie :
42 254 64 10, 517 544 004
on-line: medica.org.pl

Zapraszamy Panie  w wieku 50-69 lat * , które w ciągu ostatnich 2 lat (24 m-cy) nie wykonywały bezpłatnego badania.

*Panie nieobjęte  programem  profilaktycznym  zapraszamy na badanie płatne w kwocie 100 zł.

Do rejestracji proszę przygotować nr PESEL i nr telefonu.

13 stycznia 2022r. (czwartek)
Urząd Gminy, ul. Wyzwolenia 7, PACYNA

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – obowiązek złożenia deklaracji.

W związku z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego – od 1 lipca 2021 każdy właściciel, zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej i lokali usługowych.

Właściciele lub zarządcy dla istniejących budynków składają deklaracje do 30 czerwca 2022 r. Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw. W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel, zarządca budynku lub lokalu powinien w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana, złożyć nową deklarację.

Deklaracje można składać przez Internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, dostępnego pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/. Sposobem uwierzytelnienia jest Profil Zaufany, E-dowód oraz podpis kwalifikowany.

Deklarację w formie papierowej można przesłać listownie lub złożyć osobiście w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zagrożone jest karą grzywny.

Szczegółowe informacje na temat CEEB dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Harmonogramy odbioru odpadów na 2022 r.

Urząd Gminy w Pacynie prezentuje poniżej harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:

Nieruchomości zamieszkałe w zabudowie wielorodzinnej: Cały teren Gminy

Nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe:

Tylko do 31 grudnia KGW mają czas na wydanie środków na prowadzenie działalności statutowej, a wydatki muszą rozliczyć do końca stycznia.

Panie z kół gospodyń wiejskich otrzymały w tym roku z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa blisko 55,9 mln zł na prowadzenie działalności statutowej. Na wydanie tych środków mają czas do końca grudnia 2021 r., a na ich rozliczenie do końca stycznia 2022 r.

Przypominamy, że 31 grudnia 2021 r. mija czas na wydanie pieniędzy, które koła gospodyń wiejskich otrzymały z ARiMR na rozwijanie swojej działalności. Zaś do 31 stycznia 2022 r. muszą się one rozliczyć z wydatków w formie sprawozdania. Jeżeli którykolwiek z tych terminów nie zostanie dochowany, otrzymane dofinansowanie trzeba będzie zwrócić.

Wnioski o wsparcie działalności statutowej złożyło w ARiMR w 2021 roku 10 159 kół gospodyń wiejskich. Agencja wypłaciła im z tego tytułu blisko 55,9 mln zł pomocy. Dotychczas do ARiMR trafiły 624 sprawozdania. Zachęcamy, by nie czekać ze spełnieniem tego obowiązku do ostatniej chwili.

Otrzymaną pomoc koła mogą przeznaczyć m.in. na: prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich; aktywności służące poprawie warunków życia i pracy kobiet na wsi; upowszechnianie dobrych metod prowadzenia gospodarstw domowych; rozwijanie kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

W 2021 roku koła liczące nie więcej niż 30 osób mogły się ubiegać o 5 tys. zł, te o liczebności od 31 do 75 osób – 6 tys. zł, jeszcze liczniejsze – 7 tys. zł. Wnioski o pomoc można było składać do 30 września, a pula środków była wyższa niż w latach ubiegłych i wynosiła 70 mln zł.  Od 2018 r. na działalność statutową Agencja przekazała KGW łącznie 135 mln zł. W prowadzonym przez ARiMR rejestrze znajduje się obecnie 10 604 kół gospodyń wiejskich.

 

XXVIII Sesja Rady Gmina Pacyna – transmisja na żywo

Zawiadamiamy, że w dniu 30 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00  (sala narad) odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gmina Pacyna.

Transmisja z obrad dostępna będzie na kanale YOUTUBE „Gmina Pacyna” pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=SwQxGG1U6ho

W związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS – CoV – 2 w Polsce oraz wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Rada Gminy będzie obradowała w warunkach zaleceń sanitarnych.

Ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej.

Szanowni Państwo,

Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej. Badanie na formularzu KT-1 dotyczy wszystkich obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, zaś badanie na formularzu KT-2 jest badaniem reprezentacyjnym i dotyczy wylosowanych obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych.

Uprzejmie prosimy osoby/podmioty prowadzące działalność w zakresie świadczenia usług noclegowych o wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego wynikającego z ustawy o statystyce publicznej i terminowe przekazywanie wymaganych danych.

Sprawozdania można przekazywać:

Dzięki Państwa udziałowi w badaniach możliwe będzie pozyskanie wielu ważnych informacji  dla analiz rynku turystycznego, służących do działań wspierających rozwój sektora turystycznego w Państwa gminie, a także do ewaluacji projektów i działań realizowanych z wykorzystaniem funduszy UE.

Wyniki badań dostępne są pod adresem https://bdl.stat.gov.pl/ w dziedzinie Turystyka oraz w corocznie wydawanej publikacji „Turystyka w…

Zapewniamy, że wszystkie przekazane przez Państwa dane objęte są tajemnicą statystyczną i zostaną wykorzystane jedynie do opracowywania zestawień zbiorczych.

Zmiana firmy odbierającej odpady komunalne

Urząd Gminy w Pacynie uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonanie usługi pn. „Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Pacyna w 2022 roku” została podpisana umowa z nowym Wykonawcą – REMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie 18 02-981 Warszawa, Oddział w Płocku ul. Przemysłowa 32 09-400 Płock.

Powyższe oznacza, że ww. przedsiębiorca będzie realizował odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu naszej gminy przez najbliższe 12 miesięcy. Nie ulegają zmianie zasady przekazywania i odbioru odpadów jak również kolory worków dla poszczególnych frakcji.
O terminach odbioru odpadów w przyszłym roku, poinformujemy niebawem oddzielnym komunikatem.

Z uwagi na powyższe zmiany prosimy Mieszkańców o wyrozumiałość, szczególnie w pierwszych dniach realizacji usługi przez nową firmę.

Gminny Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest

Wójt Gminy Pacyna zawiadamia mieszkańców gminy, że w ramach realizacji Gminnego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest, trwa nabór zgłoszeń dotyczących wymiany pokryć dachowych zawierających azbest w zakresie demontażu oraz odbioru wyrobów zdemontowanych do utylizacji.

Uprasza się osoby, które  planują wymianę pokryć eternitowych, o zgłoszenie ilości płyt lub m2 zdemontowanych wyrobów azbestowych do utylizacji w Urzędzie Gminy–pok.14 w terminie do 31 stycznia 2022 roku.

Wnioski do pobrania na stronie internetowej pacyna.mazowsze.pl w zakładce „Urząd Gminy” w punkcie „Formularze do pobrania”

U W A G A !!!

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zgłosić prace polegające na wymianie pokrycia dachowego z wyrobów zawierających azbest do Starosty Gostynińskiego.

Zgłoszenia należy dokonać co najmniej 30 dni przed zaplanowanym terminem rozpoczęcia robót.

Załączniki:

– Wniosek