Informacja

Informujemy, że w dniach 24.12.2021 r., oraz 07.01.2022r., Urząd Gminy w Pacynie jest nieczynny.

XXVII Sesja Rady Gmina Pacyna – transmisja na żywo

Zawiadamiamy, że w dniu 17 grudnia 2021 r. (piątek) o godz. 10:00  (sala narad) odbędzie się XXVII Sesja Rady Gmina Pacyna.

Transmisja z obrad dostępna będzie na kanale YOUTUBE „Gmina Pacyna” pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=SwQxGG1U6ho

W związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS – CoV – 2 w Polsce oraz wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Rada Gminy będzie obradowała w warunkach zaleceń sanitarnych

100 tys. zł na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami – już można składać wnioski

10 grudnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi za źródeł rolniczych”.

Nabór potrwa prawie dwa miesiące – dokumenty będzie można składać od 10 grudnia do 2021 r. do 7 lutego 2022 r. w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych ARiMR osobiście lub przez osobę upoważnioną. Można je również wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich i planują budowę urządzeń chroniących wody przed azotanami. Wsparcie nie przysługuje właścicielom ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Maksymalna wysokość pomocy wynosi 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW na lata 2014-2020 i przyznawana jest w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych. Standardowo jest to 50 proc., a w przypadku inwestycji realizowanej przez młodego rolnika – 60 proc.

Otrzymane środki można przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, a w przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. W tegorocznym naborze można ubiegać się również o wsparcie na zakup instalacji technicznej lub wyposażenia do posiadanych już zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych. Dofinansowaniu podlega również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych oraz wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej. Ważne jest jednak, żeby inwestycje zapewniały dostosowanie gospodarstwa do wymagań programu działań, którego celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

20 listopada 2021 r. ruszył nabór do II edycji Konkursu.
Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą do 28 lutego 2022 r.

Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.

Konkurs ma także na celu prezentację i promocję aktywności KGW w zakresie:

 • działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet,
 • kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej,
 • przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.

Uczestnikami Konkursu mogą zostać Koła Gospodyń Wiejskich:

 • wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 r. poz. 2212, z późn. zm.),
 • koła działające na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno–zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 491),
 • stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

SZCZEGÓŁY II EDYCJI KONKURSU >>

Wizytacja OSP Model

W dniu 2.12.2021 r. Komendant Mazowiecki PSP w Warszawie
nadbryg . Jarosław Nowosielski w asyście przedstawiciela Komendanta Głównego PSP p. Jacka Sokołowskiego oraz kom. PSP w Gostyninie bryg. Mariusza Ostrowskiego wizytowali jednostkę OSP Model.
Zapoznali się z problemami i potrzebami strażaków. Komendant przekazał w imieniu Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Macieja Wąsika list gratulacyjny i podziękowania za dotychczasową prace druhom z OSP Model na rzecz ochrony przeciw pożarowej.

Z okazji wizyty generał Jarosław Nowosielski przekazał również na ręce Wójta Krzysztofa Woźniaka list gratulacyjny oraz okolicznościowe odznaczenie za dobrze wypełnioną prace na rzecz Gminy i jej mieszkańców w imieniu Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Macieja Wąsika.

XXVI Sesja Rady Gmina Pacyna – transmisja na żywo

Zawiadamiamy, że w dniu 30 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 9:30  (sala narad) odbędzie się XXVI Sesja Rady Gmina Pacyna.

Transmisja z obrad dostępna będzie na kanale YOUTUBE „Gmina Pacyna” pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=SwQxGG1U6ho

W związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS – CoV – 2 w Polsce oraz wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Rada Gminy będzie obradowała w warunkach zaleceń sanitarnych

Zaproszenie na spotkanie

Koło Gospodyń Wiejskich „Wszyscy Razem” w Czarnowie serdecznie zaprasza na spotkanie z Panią Aldoną Plucińską, która wygłosi prelekcje na temat obyczajów bożonarodzeniowych na Mazowszu. Spotkanie odbędzie się 7 grudnia o godzinie 17:00 w sali OSP w Pacynie. Imprezy towarzyszące: koncert kolęd i kiermasz ozdób bożonarodzeniowych.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

Na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.) informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, zwanego dalej „Projektem”, i rozpoczęciu konsultacji z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem uchwały.

Projekt będzie dostępny do publicznego wglądu w dniach od 2 grudnia 2021 r.  do 22 grudnia 2021 r. w siedzibie Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii  i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  (ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00 oraz na stronach internetowych Samorządu  Województwa Mazowieckiego
w Warszawie (www.mazovia.pl), Biuletynu Informacji Publicznej  Samorządu  Województwa Mazowieckiego (www.bip.mazovia.pl).

Uwagi do Projektu można wnosić do dnia 22 grudnia 2021 r.

Uwagi do Projektu wnosi się na piśmie (wskazana forma – formularz – stanowiący załącznik). Uwagi może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem uchwały na adres: Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy  z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym – na adres mailowy: polityka.ekologiczna@mazovia.pl.

Uwagi złożone po upływie określonego powyżej terminu, pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Marszałek Województwa
ADAM STRUZIK

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do uczestnictwa w konsultacjach społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa
  w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie;
 • administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, którego dane kontaktowe to:
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
  (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp.;
 • administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy na adres wskazany w pkt 2
  lub adres e-mail: iod@mazovia.pl;
 • dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e ww. rozporządzenia w celu wykonania obowiązków ciążących na administratorze, w tym w szczególności w celu zapewnienia udziału w konsultacjach społecznych i ewidencji ich uczestników;
 • dane osobowe, o których mowa w pkt 1 mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
  ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

 

 Załączniki:
Pismo przewodnie
Formularz zgłaszania uwag

Spotkanie z czołowymi producentami mleka z powiatu gostynińskiego

W dniu 17 listopada w Świetlicy Wiejskiej w Podczachach odbyło się spotkanie z czołowymi producentami mleka z powiatu gostynińskiego, zorganizowane przez Mazowiecki Związek Hodowców Bydła  i Producentów Mleka, podsumowujące roczne wyniki oceny wartości użytkowej bydła za rok 2020 .
Wójt Gminy Pacyna ufundował i wręczył wszystkim 11 producentom mleka nagrody uznania w postaci statuetek oraz albumy książkowe.

Najlepsze wyniki wśród hodowców osiągnęli:
I miejsce – Klimczak Fudała Czesław
II miejsce – Woźniak Marzena
III miejsce – Różycki Mirosław