ĆWICZENIA RENEGADE – SAREX 18/II

W dniach 14-15 listopada 2018 r. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE – SAREX 18/II. Jednym z elementów przedsięwzięcia jest epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.W dniu ćwiczenia Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania (ODN) będą emitować sygnały zgodne z trasą przelotu podejrzanego statku. Podczas ćwiczeń odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania podczas którego uruchomione zostaną syreny alarmowe. Po odebraniu z radiowej sieci ostrzegania o zagrożeniach z powietrza komunikatu o zagrożeniu na terenie powiatów województwa mazowieckiego zostaną włączone syreny alarmowe w trybie „Ogłoszenie alarmu” (modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut) oraz po odebraniu komunikatu o odwołaniu zagrożenia włączenie syren alarmowych w trybie „Odwołania alarmu” (ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut).

W związku z Zarządzeniem Nr 1036 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie udziału w ćwiczeniu RENEGADE-SAREX 18/II.

Starosta Gostyniński – Szef Obrony Cywilnej Powiatu informuje, że w dniu 14 listopada 2018 r. w godz. 9.00 – 14.00 podczas ćwiczenia mogą zostać przeprowadzone głośne próby syren alarmowych na terenie Powiatu Gostynińskiego.

W ramach głośnej próby syren alarmowych, uruchamia się sygnały alarmowe, dźwiękowe, zgodnie z tabelą sygnałów alarmowych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

Ogłoszenie przetargowe – Posterunek Policji w Pacynie

W dniu 02.11.2018 roku na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/zamowienie-publiczne/zamowienia-ogloszone ogłoszone zostało postępowanie przetargowe z art. 4 pkt 8 ustawy PZP na zadanie remontowe pn.: „ Posterunek Policji w Pacynie – remont wewnętrzny ” z terminem składania ofert do 09.11.2018 do godz. 13.00.

 

PUP Gostynin – szkolenia dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nadal posiada środki i prowadzi nabór wniosków pracodawców na organizację szkoleń dla 2 bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode do 30 roku życia bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy) które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym PO WER 2014-2020.

Osoby z kategorii NEET- to osoby młode, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:

 • nie pracują
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, będzie badane czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni),Wsparcie dla osób młodych będzie udzielane zgodnie za standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu 4 miesięcy zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu dla grup:
 • osoby do 25 r.ż – 4 miesiące liczone od dnia rejestracji w urzędzie,
 • osoby powyżej 25 r.ż – 4 miesiące liczone są od dnia przystąpienia do projektu.

Szczegółowe informacje oraz wniosek  wraz z wymaganymi załącznikami i formularzem informacji przedsatwianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 28 II piętro lub ze strony internetowej: gostynin.praca.gov.pl

Wszelkich niezbędnych informacji i wskazówek udziela:
Agata Kamińska – specjalista ds. rozwoju zawodowego
Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie
ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin
pok. 28, tel.: 24 269 71 78

Spotkanie informacyjne dotyczące udziału w szkoleniach.

Z A P R O S Z E N I E

Serdecznie zapraszamy osoby znajdujące się w trudnej sytuacji społeczno-zawodowej na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wzięcia udziału w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, które odbędzie się w dniu 7 listopada 2018 r. o godzinie 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pacynie.

Projekt obejmuje:
– poradnictwo psychologiczne,
– coaching
– poradnictwo prawne
– poradnictwo zawodowe,
– pośrednictwo pracy,
– kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji zawodowych,
– szkolenie przygotowujące do nabycia Europejskiego Certyfikatu
Umiejętności Komputerowych,
– staże zawodowe.

Wszystkie rodzaje wsparcia są bezpłatne. Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania stypendium szkoleniowego oraz stażowego, oraz zwrotu kosztów dojazdu w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Komunikat Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje w załączniku przygotowaną przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informację o ścieżce procedowania – włączenie stacji pomiarowych do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

Ścieżki procedowania – włączenie stacji pomiarowych do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej

Podziękowania Wójta Gminy Pacyna Krzysztofa Woźniaka

 

Szanowni Państwo!
Szanowni Mieszkańcy Gminy Pacyna!

Wszystkim mieszkańcom bardzo dziękuję za oddane na mnie głosy, za zaufanie i rozwagę – dziękuję za udział w wyborach!

Szczególne podziękowania składam mieszkańcom Skrzeszew, Podatkówka, Rakowa i Rakowca.

Dziękuję też wszystkim, którzy na mnie nie głosowali. Będę się starał robić wszystko co w mojej mocy, aby uzyskać Państwa zaufanie!

Bardzo dziękuję Pani Marioli Studzińskiej – pełnomocnikowi Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólna Gmina – Wspólna Sprawa, a także wszystkim pracującym dla Komitetu.

Bardzo dziękuję przewodniczącej, zastępcy i członkom Gminnej Komisji Wyborczej w Pacynie.

Bardzo dziękuję przewodniczącym, zastępcom i wszystkim wchodzącym w skład wszystkich obwodowych komisji wyborczych.

To była bardzo ciężka i odpowiedzialna praca.

Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom, współpracownikom, wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej, zgodnej z przepisami organizacji wyborów.

Bardzo dziękuję całej obsłudze informatycznej wyborów.

Bardzo dziękuję wszystkim Radnym, którzy mnie wspierali i pomagali.

Będę pracował dla dobra i rozwoju naszej Gminy.

Z poważaniem,
Krzysztof Woźniak
Wójt Gminy Pacyna

Podsumowanie inwestycji w kadencji 2014 – 2018

Mamy się  czym  pochwalić  –  w  ostatniej  kadencji  Rady  Gminy  Pacyna dzięki bardzo dobrej, zgodnej  współpracy Radnych, Wójta i Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólna Gmina  –  Wspólna Sprawa zrealizowaliśmy nasz  program wyborczy, a w szczególności:

 1. Przebudowaliśmy 4,7 km dróg gminnych w miejscowościach: Raków, Sejkowice, Rakowiec, Podczachy, Model, Kąty (obręb Przylaski), Podatkówek o łącznej wartość 1 246 664 zł, z tego 374 523 zł to pozyskana dotacja z budżetu województwa mazowieckiego;
 2. Przeprowadziliśmy termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Pacynie o wartości 627 638 zł oraz modernizację oświetlenia wewnętrznego;
 3. Kupiliśmy nowy autobus do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej o wartości 620 000 zł;
 4. Wykonaliśmy termomodernizację i  przebudowę  budynku Przedszkola Samorządowego w Skrzeszewach za kwotę 739 044 zł (pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 362 698 zł ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG2009-2014);
 5. Przebudowaliśmy łazienki oraz instalację sanitarną i elektryczną w budynku Szkoły Podstawowej w Pacynie za kwotę 328 000 zł;
 6. Odnowiliśmy Luszyn  poprzez  zagospodarowanie  centrum  oraz  budowę chodników (wartość zadania 273 561 zł, w tym kwota 175 666 zł to pozyskana  dotacja w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007- 2013 dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi ”;
 7. Wybudowaliśmy interaktywny placu zabaw w Pacynie za cenę 162 073 zł, w tym 111 013 zł to pozyskana dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanego w ramach Programu, osi 4 „Leader: działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”;
 8. Przebudowaliśmy parter budynku Przedszkola w Skrzeszewach w celu poprawy warunków sanitarnych i przeciwpożarowych kuchni (wartość prac: 132 878 zł);
 9. Wybudowaliśmy ogólnodostępny placu zabaw w Luszynie o wartości 131 111 zł, w tym 76 579 zł stanowiły środki pozyskane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013;
 10. Wybudowaliśmy sieci wodociągowe w Luszynie, Kamionce i Skrzeszewach na odcinku 2000 mb o wartości 87 450 zł;
 11. Zagospodarowaliśmy centrum Luszyna poprzez budowę ciągu spacerowo-pieszego o wartości 77 066 zł, w tym 38 393 zł to pozyskana dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanego w ramach Programu, osi 4 „Leader, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”;
 12. Wykonaliśmy remont elewacji i schodów wejściowych budynku ośrodka zdrowia w Pacynie za cenę 25 003 zł;
 13. Dofinansowaliśmy remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Modelu w wysokości 55 813 zł;
 14. Zakupiliśmy i zamontowaliśmy piec gazowy na potrzeby grzewcze Szkoły Podstawowej w Pacynie (wartość prac 46 840 zł);
 15. Wykonaliśmy remont dachu na budynku kotłowni przy Szkole Podstawowej w Pacynie za
  cenę 46 371 zł;
 16. Zamontowaliśmy monitoring na Szkole Podstawowej w Pacynie przy wielofunkcyjnych boiskach sportowych za cenę 37 408 zł;
 17. Wykonaliśmy remont układu sterowania oczyszczalni ścieków w Pacynie oraz zakupiliśmy system wizualizacji SCDA z remontem układu sterowania pompowni ścieków za kwotę 35 461 zł;
 18. Wykonaliśmy piaskownik grawitacyjny z łapaczem skratek – kratą zgubną w oczyszczalni ścieków w Pacynie o wartości 30 000 zł;
 19. Nadbudowaliśmy ogrodzenia od strony boisk do piłki koszykowej, siatkowej i nożnej w Szkole Podstawowej w Pacynie za cenę 26 445 zł;
 20. Dofinansowaliśmy remont  strażnicy  i  zakupiliśmy  sprzęt  na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej  w Skrzeszewach za kwotę 21 158 zł;
 21. Zakupiliśmy 2 pompy głębinowe SP-46-7 11 KW wraz z osprzętem za cenę 17 047 zł;
 22. Dofinansowaliśmy remont strażnicy oraz wyposażyliśmy Ochotniczą Straż Pożarną w Pacynie w wysokości 15 021 zł;
 23. Ogrodziliśmy boiska do piłki nożnej przy budynku Szkoły Podstawowej w Pacynie za
  cenę 14 145 zł;
 24. Zakupiliśmy piec centralnego ogrzewania do Urzędu Gminy w Pacynie o wartości 12 491 zł;
 25. Zakupiliśmy dwie kserokopiarki, jedną dla Przedszkola Samorządowego w Skrzeszewach, drugą dla Szkoły Podstawowej w Pacynie o łącznej wartości 8 905 zł;
 26. Kupiliśmy zestaw komputerowy wraz z programem JGU o wartości 8 780 zł;
 27. Kupiliśmy sprzęt Firewoll na potrzeby bezpieczeństwa systemu informatycznego Urzędu Gminy w Pacynie o wartości 7 932 zł oraz oprogramowanie  monitoringu wewnętrznego systemu informatycznego Urzędu  o wartości 4 274 zł;
 28. Udzieliliśmy dotacji następującym jednostkom: OSP Rybie w kwocie 4 450 zł, OSP Model w kwocie 4 250 zł, OSP Pacyna w kwocie 3 000 zł, Policji w kwocie 20 000 zł;
 29. Wdrożyliśmy elektroniczne zarządzanie dokumentacją, m.in. decyzje o przyznaniu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydawane są w dniu złożenia wniosku;
 30. Wprowadziliśmy elektroniczną rejestrację i udostępniliśmy na gminnej stronie internetowej nagrania z sesji i komisji Rady Gminy Pacyna;
 31. Wdrożyliśmy nową stronę internetową www.pacyna.mazowsze.pl
 32. Wspomagaliśmy Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca w Pacynie;
 33. Wspomagamy budowę szerokopasmowego dostępu do Internetu;
 34. Z sukcesem wdrożyliśmy system odbioru i segregacji odpadów, nieczystości oraz surowców wtórnych.

Realizowaliśmy również projekty miękkie z dofinansowaniem unijnym:

 1. „Przedszkole przyszłości” projekt realizowany przy udziale środków europejskich w ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”, wartość projektu realizowanego w latach 2013-2015 stanowi 291 089 zł, w tym 263 929 zł stanowi dofinansowanie ze środków unijnych;
 2. „Moja przyszłość” – projekt realizowany z udziałem środków europejskich Priorytet IX, Działalnie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Program Kapitał Ludzki polegający na wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, wartość projektu 292 213 zł, w tym dotacja 257 909 zł;
 3. Projekt Droga do pracy 2011-2014 – na kwotę 295 339 zł w całości z pozyskanych środków z funduszy unijnych;
 4. Projekt Moja Przyszłość 2014-2015 na kwotę 45 246 zł  w całości z pozyskanych środków z funduszy unijnych;
 5. Projekt Ruszamy po sukces 2013-2014 na kwotę 30 479 zł w całości z pozyskanych środków z funduszy unijnych;
 6. Projekt realizowany ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego pod nazwą: Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 2014-2015, wartość projektu 8 660 zł

Obecnie w 2018 roku realizowane są następujące zadania (poniżej wymienione są najważniejsze):

 1. Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu w Pacynie o  wartości  77 000 zł, z czego 25 000  zł stanowi dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki przyznana w ramach rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – „Otwarte Strefy Aktywności”;
 2. Budujemy rekreacyjny plac dla dzieci i dorosłych w Podczachac h o wartości zadania 115 000 zł, w tym  61 818 zł stanowi dotacja pozyskana na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 3. Remontujemy i doposażamy budynek OSP Skrzeszewy na kwotę 25 000 zł, w tym 10 000 zł stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przyznana w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”;
 4. Remontujemy budynek komunalny w Podczachach (świetlica wiejska), wartość zadania 70 000 zł;
 5. Remontujemy dach na budynku komunalnym w Remkach 5, wartość zadania 26 000 zł;
 6. Remontujemy dach i wymieniamy stolarkę okienną i drzwiową w świetlicy wiejskiej sołectwa Wola Pacyńska o wartości 25 000 zł, w tym 10 000 zł stanowi pozyskane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”;
 7. Wykonujemy  pokrycie dachu na budynku OSP w Skrzeszewach, wartość zadania 50 000 zł;
 8. Budujemy ogrodzenie przy budynku komunalnym w  Modelu, wartość zadania 3 111 zł;

Szczegółowe informacje o przeprowadzonych inwestycjach mogą Państwo znaleźć na pod adresem: http://pacyna.mazowsze.pl/inwestycje/