Dyżur pracowników ZUS – Gmina Pacyna

Pacyna, 19 października 2017 r

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informujemy, że w dniach 25 października 2017 r. (środa) i 08 listopada 2017 r. (środa), w godzinach od 9 : 00 – 12 : 00 w Urzędzie Gminy w Pacynie (sala narad, parter) dyżurował będzie pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku.

Zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy przy wypełnianiu wniosków o świadczenie emerytalne, a także płatników, których dotyczyć będą nowe rozwiązania płatności składek po 1 stycznia 2018 r. (e-składki).

Waldemar Rachubiński
Sekretarz Gminy Pacyna

Plan Polowań zbiorowych 2017-2018 WKŁ 329 CIS

Wojskowe Koło Łowieckie nr 329 „Cis
 04-059 Warszawa ul. Świętosławska 2 m 89
NIP 526-177-18-16

Warszawa, dnia 16 października 2017 roku.

L.Dz. S- 48 /17

Uprzejmie informuję, iż w sezonie 2017/2018 WKŁ Nr 329 CIS w obwodzie Nr 368 „Helenów” oraz 369 ”Białe Błota”  zaplanował następujące terminy polowań zbiorowych:

Plan polowań zbiorowych w sezonie 2014/2015 Koła:

 • Obw. 368 Helenów i 369 Białe Błota: 21 października, 5, 12 i 25 listopada, 2, 16 i 30 grudnia 2017r. oraz 6 stycznia 2018r.
 • Polowanie Hubertowskie 5 listopada a wigilijne 16 grudnia.

Prowadzący: K. Banasiak, S. Urbański, W. Ledzion, T. Kowalski, A. Tryzno.;

ZGRP – NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

ZWIĄZEK GMIN REGIONU PŁOCKIEGO

ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Młodszego referenta ds. windykacji GO,  1 etat

Więcej informacji dostępnych na stronie http://zgrp.bip.org.pl/ w zakładce Nabór pracowników bądź pod numerem tel. 024 366 04 29

Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem –  „Nabór na stanowisko: młodszego referenta ds. windykacji GO– ogłoszenie nr 8/2017 z dnia 18.10.2017 roku” na adres: Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock  w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się ogłoszenia tj. do 02.11.2017 roku.

Regulamin Konkursu
OGŁOSZENIE O NABORZE
Oświadczenia
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA

Obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji

 

Z uwagi na Międzynarodowy Dzień Mediacji przypadający na dzień 19 października 2017 roku i Tydzień Mediacji odbywający się w dniach 16-20 października 2017 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie udzielane będą informacje na temat postępowania mediacyjnego

Wszelkie informacje w zakresie postępowania mediacyjnego będą udzielane w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 17 w dniach od 16 do 20 października 2017 roku (poniedziałek-piątek) w godz. 10:00-13:00.

Ponadto informujemy, że w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji w okresie od 16 do 20 października 2017 roku dyżury w zakresie udzielania informacji na temat instytucji mediacji będą udzielali sędziowie, kuratorzy sądowi oraz asystenci Sadu Rejonowego w Gostyninie w siedzibie Sądu Rejonowego w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 43

OGŁOSZENIE w sprawie opinii na realizację inwestycji drogowej

 

Pacyna, 13 października 2017r.

OGŁOSZENIE


w sprawie wydania opinii na realizację inwestycji drogowej

Wójt Gminy Pacyna informuje, że firma TRAKT, Krzysztof Karabin, ul. Sokołowska 161A/A1, 08 – 110 Siedlce działającej z upoważnienia Województwa Mazowieckiego – Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, złożyła wniosek o wydanie opinii w sprawie zakresu i koncepcji rozwiązań  inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,50 km w m. Pacyna, powiat gostyniński”.

Wszyscy zainteresowani proszeni są  o złożenie ewentualnych uwag i propozycji do dnia 27 października 2017r.

Poniżej skan  dokumentu:

Mobilny Punkt Informacyjny – Pacyna 31.10.2017

Szanowni Państwo,

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działający w Oddziale Zamiejscowym w Płocku Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zaprasza mieszkańców gminy Pacyna na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, który odbędzie się w Urzędzie Gminy Pacyna (sala posiedzeń Urzędu Gminy) w dniu 31.10.2016 r. (wtorek) w godzinach 10:00 – 14:00.

Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego będzie można uzyskać informację o możliwościach otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o zasadach ubiegania się o dotację. Konsultant przedstawi aktualne możliwości wsparcia – w tym również pożyczki i poręczenia finansowe ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej. Wskaże osobom zainteresowanych kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, a także poinformuje do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o wsparcie.

 Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Oryginalna teść komunikatu:

 

Straty wskutek sierpniowych nawałnic – wnioski o pomoc

Rolnicy, którzy ponieśli straty wskutek sierpniowych nawałnic mogą składać wnioski o pomoc do 31.10.2017 r.

Agencja udziela pomocy finansowej producentom rolnym, którzy zostali poszkodowani w związku z wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu. Pomoc dotyczy szkód jakie wystąpiły w uprawach rolnych, lasach, lub w budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej.
Wnioski należy składać w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, w terminie do 31 października 2017 r.

Formularz wniosku o udzielenie pomocy – otwórz.
Pomoc jest skierowana do producenta rolnego:

 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 2. który poniósł szkody w uprawach rolnych, lasach lub w budynkach służących do prowadzenia przez niego działalności rolniczej, spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
 3. będącego mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 702/2014.

Stawki pomocy wynoszą:

 1. 1.000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu,
 2. 2.000 zł na 1 ha powierzchni lasów, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu,
 3. maksymalnie 10.000 zł na odtworzenie budynku służącego do prowadzenia działalności rolniczej, w przypadku szkód spowodowanych wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu.

Wysokość pomocy w przypadku szkód, które wystąpiły w uprawach rolnych lub lasach ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni upraw rolnych lub lasów, na której wystąpiły szkody oraz stawki tej pomocy.

Pomoc, w przypadku szkód w uprawach rolnych i budynkach, pomniejsza się o 50%, jeżeli w 2017 r. producent rolny nie miał ubezpieczonych przynajmniej od jednego z ryzyk, co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk.
Powyższe pomniejszenie kwoty pomocy nie dotyczy pomocy związanej ze szkodami w lasach.

Pomoc będzie udzielana:

 1. w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, jeżeli szkody w uprawach rolnych wynoszą nie więcej niż 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z ostatnich 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej,

2) poza formułą de minimis, w przypadku gdy szkody:

 • w uprawach rolnych wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z ostatnich 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej,
 • w budynku służącym do prowadzenia przez producenta rolnego działalności rolniczej przekraczają kwotę 1.050 zł,

3) w ramach pomocy de minimis, gdy szkody wystąpiły w lasach.

Do wniosku dołącza się:

1) kopię protokołu oszacowania szkód, sporządzonego zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie MRiRW https://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne-pomoc zawierającego informacje:

 • o powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu, lub
 • o zakresie i wysokości szkód w budynkach służących do prowadzenia przez producenta rolnego działalności rolniczej spowodowanych wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu,

potwierdzonego przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód (w przypadku szkód w uprawach rolnych – tylko  gdy wynoszą one powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej), lub

2) oświadczenie producenta rolnego o powierzchni lasu, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu, oraz o wysokości kwoty na odtworzenie lasu, w którym wystąpiły te szkody – otwórz. Wystąpienie szkód w lasach potwierdza wojewoda właściwy ze względu na położenie lasu, w którym wystąpiły te szkody, sporządzając adnotację na oświadczeniu producenta rolnego.

3) oświadczenie albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis (w przypadku pomocy de minimis),

4) Kopie polis ubezpieczeniowych upraw i budynków.

Podstawa prawna: § 13 m rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.).

Źródło:  http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/rolnicy-ktorzy-poniesli-straty-wskutek-sierpniowych-nawalnic-moga-skladac-wnioski-o-pomoc.html

Projekty, szkolenia i konferencje dla rolników

W najbliższym czasie odbędą się:

 1. W dniach 10, 17 i 20 października 2017 r. odbędzie się 1-dniowe szkolenie na temat „Kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne szansą dla rodzinnych gospodarstw rolnych” – siedziba Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa rolniczego w Warszawie Oddział w Płocku, ul. Zglenickiego 42D, sala wykładowa nr 28.
 2. Konferencja w ramach projektu „System jakości żywności – wsparcie jakości produkcji” – 24 październik br. w sali wykładowej Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa rolniczego w Warszawie Oddział w Płocku, ul. Zglenickiego 42D.
 3. W dniu 25 października 2017 r. odbędzie się konferencja „Prawidłowa gospodarka pasieczna zgodna z kodeksem praktyki rolniczej” –   siedziba Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa rolniczego w Warszawie Oddział w Płocku, ul. Zglenickiego 42D, sala wykładowa nr 28.
 4. W dniu 8 listopada 2017 r. odbędzie się konferencja ” Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju” – iedziba Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa rolniczego w Warszawie Oddział w Płocku, ul. Zglenickiego 42D o godzinie 10:00

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM zaprasza na:

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM realizuje zadanie pn. „Rozwój przedsiębiorczości z wykorzystaniem alternatywnych form działalności pozarolniczej” w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W związku z czym zapraszamy na:

 • Kiermaszu produktów lokalnych, który odbędzie się 14 października br. w Łącku podczas 12. Festiwalu Folkloru „Od Kujawiaka do Oberka”.
 • Szkolenia dotyczącego SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, które odbędzie się 23 października w Grzybowie, gm. Słubice.
 • WYJAZDU STUDYJNEGO, który odbędzie się w dniach 27-29 października br. na teren woj. kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych poniżej plikach:

Kiermasz Produktów Lokalnych, 11.10.2017
Karta zgłoszeniowa na wyjazd

Zaproszenie – szkolenie, Grzybów

Zaproszenie na wyjazd studyjny

Biegu w Szuwarach – dookoła jeziora Białego

Powiat Gostyniński oficjalnie rozpoczął przygotowania do organizacji Gostynińskiego Biegu w Szuwarach dookoła jeziora Białego. Przewidujemy Bieg w Szuwarach – 10 km. Rajd rowerowy dla każdego 10 km. Nordic Walking 10 km. Wielkie ognisko w szuwarach oraz moc atrakcji podczas spotkania z Wodnikiem Szuwarkiem – zamieszkującym Jezioro Białe. Data i trasa imprezy ustalona ze środowiskiem biegaczy to 21.10.2017.
Szczegóły imprezy widoczne na załączonym plakacie w dalszej części wpisu.