APEL dotyczący bezpieczeństwa osób starszych

APEL
I Zastępcy
Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu
dotyczący bezpieczeństwa osób starszych

W ostatnim czasie na terenie garnizonu mazowieckiego ponownie doszło do przestępstw dokonywanych na osobach starszych, z którymi przestępcy kontaktują się telefonicznie i podają się za osobę bliską (np. syna, zięcia, wnuczka), urzędnika państwowego lub funkcjonariusza Policji. Dzwoniący proszą o przekazanie określonej kwoty pieniężnej pod pozorem trudnej sytuacji w jakiej znaleźli się oni sami lub ich bliscy. Mogą przekonywać, że rozpracowują grupę przestępczą i ich działania mają zapobiegać kradzieżom środków zgromadzonych na kontach w banku. Sprawcy proszą o przygotowanie pieniędzy i umawiają się z ofiarą na odbiór gotówki (ewentualnie proszą o przelew na wskazane konto bankowe). Ofiara przekonana, że pomaga Policji lub komuś bliskiemu, zostaje okradziona.

Związana z wiekiem seniorów bezradność i samotność powoduje, że stają się łatwym celem oszustów i innych przestępców. Sprawcy nie zważają na status społeczny swoich ofiar, wykorzystują ich łatwowierność, dobroć czy chęć pomocy innym.

W związku z powyższymi sytuacjami mazowiecka Policja apeluje:

  • Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz; nie zostawiaj pieniędzy w miejscach wskazanych przez rozmówcę;
  • Nie informuj osób obcych ile masz w domu gotówki, w jaki sposób pobierasz emeryturę, jakimi oszczędnościami dysponujesz;
  • Nie wypłacaj bez konsultacji z osobami najbliższymi dużych kwot pieniężnych z banku, nie dokonuj przelewów na niesprawdzone konta;
  • Zawsze potwierdzaj prośbę pomocy, dzwoniąc do najbliższych lub poprzez nawiązanie z nimi osobistego kontaktu;
  • Gdy nie masz pewności kto do Ciebie dzwoni, a pojawia się podejrzenie, że może to być oszustwo – poinformuj o tym Policję dzwoniąc na numer telefonu 112 lub do swojego dzielnicowego.
  • Pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, bądź czujny i stosuj regułę ograniczonego zaufania w stosunku do obcych. Oziel się swoją wiedzą i spostrzeżeniami z innymi seniorami. Może to pomóc im uchronić się przed staniem się ofiarą przestępstwa.

Nietypowa lekcja wiedzy o społeczeństwie

Uczymy się o samorządzie lokalnym od najlepszych – nietypowa lekcja wiedzy o społeczeństwie

Nietypową lekcję wiedzy o społeczeństwie mają za sobą uczniowie klas ósmych. 3 grudnia, w sali posiedzeń Urzędu Gminy spotkali się z Panem Wójtem Krzysztofem Woźniakiem, który zdradził młodzieży tajniki funkcjonowania samorządu lokalnego. Uzupełnił podręcznikową wiedzę młodych obywateli nie tylko na temat funkcjonowania samorządu gminnego, pracy Urzędu, zadań Wójta i Rady Gminy. Zachęcał również młodych ludzi do zainteresowania się sprawami publicznymi na poziomie lokalnym. Był też czas na zadawanie pytań. Dotyczyły pracy i spraw bieżących. Wizyta zapadnie uczniom na długo w pamięci i stanowić będzie dobrą lekcję samorządności. Mam nadzieję, że stanie się tradycją i zaowocuje regularnymi spotkaniami uczniów z przedstawicielami samorządu terytorialnego.

System gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r.

K O M U N I K A T
dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjno-wypoczynkowych dotyczący systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. zadania związane z zarządzaniem systemem gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Pacyna będzie realizowała samodzielnie.

Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz rekreacyjno-wypoczynkowych zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Pacynie,
ul. Wyzwolenia 7 (pokój nr 13); za pomocą operatora pocztowego na adres : Urząd Gminy w Pacynie , ul.Wyzwolenia 7, 09 541 Pacyna; w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji elektronicznej ePUAP, podpisanej profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym (adres skrytki odbiorczej na stronie bip.pacyna.mazowsze.pl).

Obowiązkowa segregacja dla wszystkich właścicieli nieruchomości (w przypadku braku segregacji właściciele zostaną obciążeni podwyższoną opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Obowiązuje nowa frakcja do segregacji – papier i makulatura (należy gromadzić i udostępniać w niebieskim worku z napisem „PAPIER”).

Właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym będzie przysługiwało zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (na podstawie informacji z deklaracji o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów).

Odbiór pozostałości z sortowania oraz bioodpadów, stanowiących odpady komunalne z budynków mieszkalnych jednorodzinnych będzie się odbywał od kwietnia do października raz na dwa tygodnie (w pozostałych miesiącach raz w miesiącu).
Odbiór bioodpadów, stanowiących odpady komunalne będzie się odbywał po zgłoszeniu do Urzędu Gminy w Pacynie (bez względu n a rodzaj nieruchomości).

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI SAMODZIELNIE I NA WŁASNY KOSZT WYPOSAŻAJĄ SIĘ W POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE (POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ).

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należne Związkowi Gmin Regionu Płockiego za miesiąc grudzień 2019 r. należy uiszczać do 15 stycznia 2020 r. na indywidualny numer konta bankowego otrzymany od Związku.

Prosimy o terminowość wpłat oraz o uregulowanie wszystkich wcześniejszych zaległych zobowiązań za gospodarowanie odpadami komunalnymi wobec Związku Gmin Regionu Płockiego.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. i obowiązek wpisu do BDO.

K O M U N I K A T

dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r. oraz bazy danych o produktach i opakowaniach w gospodarce odpadami (BDO)

Od 1 stycznia 2020 roku zadania związane z utrzymaniem czystości i porządku Gmina Pacyna będzie realizowała samodzielnie.

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Pacyna systemem odbioru odpadów komunalnych nie zostały objęte nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomości niezamieszkałe*) oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części stanowią nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy (tzw. nieruchomości mieszane**).

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych, w odniesieniu do części niezamieszkałej, są zobowiązani do zawarcia indywidualnych umów cywilno -prawnych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej (bip.pacyna.mazowsze.pl).

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania (umowy, dowody opłat) korzystania z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Niedopuszczalnym jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami komunalnymi z działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy, którzy wytwarzają, zbierają, transportują lub przetwarzają odpady, wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach, sprzęt elektryczny lub elektroniczny, pojazdy, baterie, akumulatory – zobowiązani są do rejestracji w BDO najpóźniej do 31 grudnia 2019 r. (bdo.mos.gov pl).

* Przez nieruchomości niezamieszkałe należy rozumieć np. szkoły, przedszkola, przedsiębiorstwa, zakłady usługowe, sklepy, warsztaty itp. z wyjątkiem domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.
** Przez nieruchomości mieszane należy rozumieć nieruchomości, które posiadają dwie części: przeznaczone na cele mieszkaniowe oraz przeznaczone na działalność gospodarczą. W takim przypadku właściciele takich nieruchomości zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy — na część zamieszkałą oraz do zawarcia indywidualnej umowy na część niezamieszkałą, na której prowadzaona jest działalność gospodarcza. Zgodnie z art. 6 j ust. 4 a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010) dopuszcza się, w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej, uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej.

Poszukiwany właściciel śmieci porzuconych w Kątach!

W dniu 20 listopada pracownicy Urzędu ujawnili porzuconą znaczną ilość poremontowych i innych odpadów komunalnych (panele ścienne, pojemniki po piankach, szkło, folia, opony, fotele itp.).

Teren, na którym pozostawiono odpady, jest miejscem publicznym, nie jest przeznaczony na ich składowanie.

Zachowanie takie zasługuje na szczególne potępienie, jest niedozwolone:
• narusza przepisy o ochronie środowiska,
• stanowi zagrożenie dla ludzi i mienia,
• dewastuje przestrzeń publiczną,
• naraża budżet gminy i tym samym wszystkich mieszkańców na dodatkowe
wydatki związane z wywozem śmieci ze środków publicznych,
• świadczy o zupełnym braku szacunku dla wspólnoty samorządowej.

W 21 listopada Urząd zgłosił do Policji żądanie ścigania tego wykroczenia.

Za informację, która przyczyni się do ustalenia sprawcy, Urząd przeznaczył nagrodę!