APEL WÓJTA GMINY PACYNA

 

 

A P E L
WÓJTA GMINY PACYNA
W SPRAWIE PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z licznymi przypadkami nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców Gminy Pacyna, apeluję o bezwzględne przestrzeganie wprowadzonego przez ustawodawcę obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Z przeprowadzanych kontroli wynika, że w zdecydowanej większości przypadków odpady, które powinny zostać zgromadzone i oddane w terminie zbiórki odpadów segregowanych, trafiają do pojemników na pozostałości z sortowania. Zdarza się też niestety, że w pojemnikach znajdowały się również odpady remontowo-budowlane, czy z działalności rolniczej.

 

Informuję również, że w dalszym ciągu będą przeprowadzane szczegółowe kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych.
Prawidłowe segregowanie odpadów jest również konieczne ze względu na obowiązek osiągnięcia wymaganych przepisami prawa poziomów recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła na poziomie 50%. Za nieosiągnięcie wyznaczonych poziomów gminie grożą wysokie kary pieniężne.

Pamiętajmy też, że nieprzestrzeganie zasad segregacji, zwiększa ilość odpadów zmieszanych oraz koszty funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami, co w konsekwencji może przełożyć się na podwyżkę stawki opłaty jeszcze w tym roku.  Wszyscy wiemy jakie kontrowersje i emocje budzi wysokość opłat. Zatem jaka będzie ich wysokość zależy wyłącznie od samych mieszkańców!

W przypadku braku proekologicznej postawy naszych mieszkańców oraz bezskuteczności podejmowanych działań edukacyjnych przez Urząd, będziemy zmuszeni do zastosowania tzw. opłat sankcyjnych (podwójna wysokość stawki opłaty).
           
Apeluję zatem o dokładną i prawidłową segregację odpadów komunalnych. Wszelkie informacje dotyczące zasad prawidłowej segregacji znajdziecie Państwo w harmonogramach odbioru odpadów komunalnych na 2020 r., a także na stronie internetowej Urzędu Gminy w Pacynie w zakładce „Odpady komunalne”.

Wraz z działaniami edukacyjnymi będziemy również weryfikować deklaracje i ilości osób zamieszkujących nieruchomość.

Liczę, że powyższy apel zostanie odebrany przez Państwa ze zrozumieniem i zaczniemy się do niego stosować – dla dobra wszystkich mieszkańców.

 

(-) Wójt Gminy
Krzysztof Woźniak