P R Z Y P O M N I E N I E o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

P R Z Y P O M N I E N I E
o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Pacyna przypomina o terminowym obowiązku uiszczania zadeklarowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Płatności należy wnosić na indywidualny rachunek bankowy, który otrzymał każdy właściciel nieruchomości po złożeniu deklaracji, wraz z zawiadomieniem o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Terminy dokonywania opłat: do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni, w przypadku nieruchomości zamieszkałych i części zamieszkałej nieruchomości mieszanych (np. za miesiąc maj termin płatności upływa 15 czerwca) oraz z góry – do 15 marca za rok kalendarzowy, w przypadku nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych.
Opłaty należy wpłacać w placówkach, pocztowych lub innych oraz za pośrednictwem bankowych usług elektronicznych. W tytule wpłaty dla Urzędu Gminy w Pacynie za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wskazać za jaki okres (miesiąc, miesiące) dokonywana jest zapłata oraz dane właściciela.

Przypominamy, że wszystkie osoby zamieszkałe na terenie Gminy Pacyna zobowiązane są do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonych deklaracji.

Należność nie wpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki podatkowe. Dodatkowo zobowiązany będzie obciążony kosztami upomnienia, gdy będzie ono doręczone. Koszt upomnienia wynosi 11,60 zł. W przypadku dalszego uchylania się od wnoszenia opłat – będą prowadzone działania windykacyjne, co narazi zobowiązanego na niepotrzebne dodatkowe koszty; może to również spowodować m.in. blokadę konta bankowego.