Świadczenia rodzinne – zmiany

GMINNY    OŚRODEK   POMOCY   SPOŁECZNEJ
09 – 541 Pacyna, ul. Wyzwolenia 7
NIP 971-06-45-857; REGON 610006370
tel. (24) 285-80-60;  fax (24) 285-80-54
e-mail: gops@pacyna.mazowsze.pl

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1429) zakłada zmianę od
1 stycznia 2024 r. dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich zmianę poprzez:

 • wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia – świadczenia wspierającego. Jest to świadczenie kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia
  18 roku życia. (Wniosek o przyznanie świadczenia wspierającego będzie można składać
  do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w formie elektronicznej.)
 • Zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego.
 • Likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Od 1 stycznia 2023 r. wdrożone zostaną nowe regulacje:

 1. Świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać wyłącznie osobom sprawującym opiekę nad osobą z niepełnosprawnościami do ukończenia 18. roku życia, przy czym będzie możliwe podejmowanie zatrudnienia  lub innej pracy zarobkowej bez ograniczeń. Osoba z niepełnosprawnościami nad którą opieka była sprawowana będzie mogła ubiegać się o przyznanie dla niej świadczenia wspierającego. Osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, która sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18 roku życia i która będzie chciała
  po 31 grudnia 2023 r.  otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach, tj. z możliwością podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez ograniczeń musi po w/w dacie zrezygnować z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie starych przepisów i złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów.
 2. W przypadku, gdy opiekun otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie sprawował opiekę nad więcej niż jedną osobą w wieku do ukończenia 18. Roku życia legitymującą się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności, to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego zostanie podwyższona o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka – warunkiem jest złożenie wniosku przez opiekuna o podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego.

Osoby, które na dzień 31.12.2023 r. będą miały przyznany specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne zostają na prawach nabytych a dalsze postępowanie będzie odbywało się na podstawie starych zasadach odnoszących się do nabywania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Osoba, która złoży wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznanie świadczenia wspierającego zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie ośrodek wypłacający świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna.

Z dniem złożenia wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznanie świadczenia wspierającego wypłata przyznanego w tutejszym ośrodku świadczenia zostaje wstrzymana.

Świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługują opiekunowi w przypadku gdy osoba wymagająca opieki będzie miała przyznane przez ZUS świadczenie wspierające.

Świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacony opiekunowi za okres za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające będzie świadczeniem nienależnie pobranym podlegającym zwrotowy wraz z odsetkami do którego zwrotu zobowiązany zostanie opiekun.

W celu uzyskania informacji o świadczeniu pielęgnacyjnym lub specjalnym zasiłku opiekuńczym zachęcamy do kontaktu z tutejszym ośrodkiem, tel. 24 285 80 60.

W celu uzyskania informacji na temat nowego świadczenia wspierającego należy kontaktować się z
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych jako organem właściwym do wypłaty w/w świadczenia.