WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

zawierający informację o przeznaczeniu lokalu do oddania w najem

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), Wójt Gminy Pacyna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczony na najem w trybie bezprzetargowym.

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości.

Lokal użytkowy położony w Pacynie, przy ul. Wyzwolenia 11 o powierzchni 46,45 m2 wraz z prawem współkorzystania z pomieszczeń przynależnych (t. j. z korytarza, WC, pomieszczenia z umywalką oraz wiatrołapu), położony na nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 58/2 0007 Model, o pow. 0,1443 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr PL1G/00013723/4, stanowiącej własność Gminy Pacyna.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.

Teren na którym zlokalizowana jest działka 58/2 0007 Model, o powierzchni 0,1443 ha, nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pacyna (uchwała Rady Gminy Pacyna nr IX/68/2000 z dnia  29 września 2000 r.) – obszar na którym znajduje się działka nr 58/2 obręb geodezyjny  0007 Model jest przeznaczony pod zabudowę usługową związaną z ochroną zdrowia.

Lokal przeznacza się do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym (zgodnie z Uchwałą Nr 234/LIII/2023 Rady Gminy Pacyna z dnia 27 października 2023r.), na rzecz dotychczasowego najemcy – Dr Medyk sp. z o.o., na czas oznaczony od 1stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2028r.

3. Wysokość opłat z tytułu najmu, terminy wnoszenia opłat, zasady aktualizacji opłat.

Najemca zobowiązany będzie do zapłaty wynajmującemu czynszu w kwocie 15,00 zł/m² netto plus podatek VAT( zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.73.2023 Wójta Gminy Pacyna z dnia 16 listopada 2023r.) za lokal użytkowy, płatny w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca po upływie miesiąca kalendarzowego, przelewem na konto wskazane przez organ w fakturze VAT. Ponadto, najemca będzie opłacać koszty eksploatacyjne obejmujące opłatę za  energię elektryczną, wodę, ścieki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawki czynszu, mogą podlegać zmianie stosownie do zmian wartości nabywczej pieniądza w odstępach rocznych, od 1 – go stycznia roku obrachunkowego zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.