UWAGA!!! GRYPA PTAKÓW ATAKUJE!!!

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PŁOCKU

UWAGA!!! GRYPA PTAKÓW ATAKUJE!!!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku przypomina, że wirus grypy ptaków cechuje się dużą odpornością na działanie czynników środowiska zewnętrznego, długo przeżywa w niskich temperaturach – w temperaturze +4°C, w zbiornikach wodnych ponad 2 miesiące, w zamrożeniu wiele miesięcy, a nawet lat. Tak więc zbiorniki wodne, łąki i pola, na których przebywały dzikie ptaki, mogą być w miesiącach jesienno-zimowych długotrwałym źródłem zakażenia dla drobiu. Wirus bardzo szybko i łatwo rozprzestrzenia się w środowisku. Istotne jest, aby w okresie wysokiego ryzyka utrzymywać ptaki w zamknięciu, ewentualnie na ogrodzonych i ściśle kontrolowanych wybiegach, zabezpieczyć słomę szczelnym przykryciem lub dezynfekować ją przed użyciem. Wirus zjadliwej grypy ptaków nie jest groźny dla człowieka. Drób i jaja właściwie upieczone, usmażone lub ugotowane są w pełni bezpieczne – wirus wrażliwy jest na wysoką temperaturę i pod działaniem 70°C ginie prawie natychmiast. Powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne, mydło i detergenty bardzo skutecznie eliminują zagrożenie.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku przypomina, że na obszarze całego kraju obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017r., poz. 722), na mocy którego zakazuje się:

 1. pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli przez człowieka wodą za zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 2. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,

oraz nakazuje się:

 1. utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami oraz w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 2. zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
 3. przechowywanie paszy, karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz przed ich odchodami,
 4. stosowanie odzieży               ochronnej, mat de2ynfekcyjnych przed wejściami/wyjściami do/z budynków, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, stosowanie higieny osobistej, w tym mycie rąk, oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
 5. dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu i przekazywanie informacji o zwiększonej śmiertelności oraz wystąpieniu objawów chorobowych takich jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszność, sinica skóry, grzebienia i dzwonków, wybroczyny, biegunka, nagły spadek pobierania paszy i/lub wody.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku apeluje do wszystkich o ścisłe przestrzeganie wyżej wymienionych obowiązków, które mają na celu wyeliminowanie możliwości przeniknięcia wirusa grypy ptaków z ptactwa dzikiego na drób utrzymywany w gospodarstwach, także w tzw. chowie przyzagrodowym. Jednocześnie informuje, że osoby łamiące zakazy i nakazy nie otrzymają wypłaty odszkodowań za utracony drób, w przypadku konieczności likwidacji powstałych w ich gospodarstwach ognisk grypy ptaków.

Załączniki: Pismo wersja PDF

Uroczyste otwarcie

W dniu 12 listopada 2021 r. w Pacynie odbyło się uroczyste otwarcie rozbudowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 583 z rondem oraz odsłonięcie tablicy z jego nazwą, któremu Rada Gminy Pacyna nadała nazwę „Rondo Polskich Olimpijczyków” .

Rozbudowa drogi obejmowała w szczególności:

 1. Budowę ronda,
 2. Wymianę konstrukcji jezdni wraz z poszerzeniami,
 3. Budowę chodników, zjazdów oraz zatok autobusowych i azyli na przejściach dla pieszych oraz miejsc postojowych,
 4. Budowę kanalizacji deszczowej,
 5. Przebudowę przepustów pod drogą,
 6. Przebudowę sieci teletechnicznych, elektroenergetycznych i gazowych,
 7. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele: Samorządu Województwa Mazowieckiego, Powiatowego i Gminnego, Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz wykonawcy robót.

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE W SPRAWIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO

 

 Przypominam, że posiadanie planu bezpieczeństwa biologicznego, jest jednym z wymagań zawartych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego  Komisji  (UE)  2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwanego dalej RWK 2021/605. Stanowi on podstawę do możliwości dokonania przemieszczeń świń z gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III.  Należy pamiętać, że brak spełniania w/w wymogu po dniu 30 listopada 2021r., będzie stanowił poważną przeszkodę dla możliwości wywozu świń poza wymienione obszary.

Inspekcja Weterynaryjna przeprowadziła od kwietnia 2021r. w tym zakresie 17 792 szkoleń i kontroli instruktażowych gospodarstw dla rolników utrzymujących świnie.

Warunkiem wdrożenia skutecznej bioasekuracji jest udokumentowanie przestrzegania określonych zasad, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko występowania zakażeń ASF u zwierząt. Aby pomóc Państwu w spełnieniu  tego wymagania przypominam o nim oraz informuję, że na stronie  internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin  dostępne są wzory dokumentów:

 • Wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa”.
 • Wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie.”
 • Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Należy podkreślić, że wzory niniejszych dokumentów mają charakter poglądowy, co oznacza, że inne wcześniejsze plany sporządzone przez producentów świń, a odpowiadające wymaganiom RWK 2021/605 zatwierdzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii będą respektowane przez organy Inspekcji Weterynaryjnej. Sporządzone wzory dokumentów są kierowane przede wszystkim do rolników, którzy zwracają się do terenowych organów Inspekcji Weterynaryjnej o pomoc i wskazówki w tym zakresie.

Apeluję do Rolników, właścicieli gospodarstwa utrzymujących świnie
w obszarach objętych ograniczeniami w związku z ASF o jak najszybsze sporządzenie planów bezpieczeństwa biologicznego oraz ich zatwierdzenia u właściwego powiatowego lekarza weterynarii przed datą 30 listopada 2021r.

dr n. wet. Mirosław Welz
Główny Lekarz Weterynarii

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika  II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.  

 

NABORY WNIOSKÓW W LGD AKTYWNI RAZEM

Termin składania wniosków: od dnia 18 listopada do dnia 17 grudnia 2021 r. do godziny 1500

NABORY WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW:
Przedsięwzięcie 1.1.1 Aktywni Razem
1) Realizacja projektów międzypokoleniowych
limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 12 500,00 EUR., tj. 50 000 zł. (konkurs nr 1/2021/G),
Kwota grantu: 1 250,00 EUR, tj. 5 000,00 zł. po kursie stałym 4,0 PLN/EUR.

Przedsięwzięcie 1.3.1 Tacy sami
2) Promocja młodzieży i grupy 50+ w środowisku pracodawców limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 12 500,00 EUR., tj. 50 000 zł.
(konkurs nr 2/2021/G) Kwota grantu: 1 250,00 EUR, tj. 5 000,00 zł. po kursie stałym 4,0 PLN/EUR.

Przedsięwzięcie 3.2.1 Nuda? Nie u nas!
3) Realizacja materiałów i kampanii promujących całościowo ofertę turystyczną
obszaru, opracowywanie nowych produktów turystycznych obszaru limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 17 500,00 EUR., tj. 70 000 zł. (konkurs nr 3/2021/G)
Kwota grantu: od 1 250,00 EUR do 2 500,00 EUR, tj. 5 000,00 zł do 10 000,00 zł. po kursie stałym 4,0 PLN/EUR.

UWAGA: Lokalna Grupa Działania do listy wybranych wniosków przyjmuje limit w walucie PLN, przeliczając
wskazany w ogłoszeniu naboru limit środków w walucie EUR po kursie stałym 4,0 PLN/EUR, który zostanie
przeliczony po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny
(EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania
obliczeń).

Wnioski i formularze, Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla
LGD AKTYWNI RAZEM (LSR), szczegółowe ogłoszenia na naborach wraz z przykładami działań
i zapotrzebowaniem zgłaszanym podczas spotkań i warsztatów w procesie konsultacji LSR dostępne są na
stronie internetowej LGD AKTYWNI RAZEM www.aktywnirazem.pl oraz w biurach Stowarzyszenia w Gąbinie, ul. Stary Rynek 15 i w Łącku, ul. Brzozowa 1, tel.: 24 276 61 33, aktywni.razem@wp.pl.
Z uwagi intensywną pracę organizacji w tym okresie oraz chęć udzielenia rzetelnej i kompletnej informacji
niezbędnej dla prawidłowego wypełnienia wniosku, prosimy o wcześniejsze uzgodnienie spotkań
doradczych. W celu zminimalizowania ryzyka odrzucenia wniosku ze względów formalnych zapraszamy do
kontaktu i ścisłej współpracy z LGD.

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Gmina Pacyna w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 55 624 305, 00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 40 374 335, 00 zł.

Zaproszenie na konferencje

Szanowni Państwo,
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie zaprasza dyrektorów i nauczycieli różnych przedmiotów oraz różnych typów szkół na konferencję online „Grupowo-Rozwojowo-Atrakcyjnie: GRA w edukacji”, która odbędzie się 9 listopada 2021 roku w godzinach 16.00-18.30.
Głównym celem konferencji jest przedstawienie możliwości i korzyści, jakie przynosi nauczycielom wykorzystanie narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania w praktyce szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania wspartego grami. Pokazanie edukacyjnego potencjału tych z nich, które opierają się na wykorzystaniu nowych technologii.
Wyjaśnienie min., dlaczego i jak warto wykorzystywać gry w szkole, gdzie szukać wartościowych oraz jak tworzyć z uczniami ich własne gry.
Ze względów organizacyjnych należy zgłosić swój udział w konferencji poprzez formularz umieszczony na Platformie Obsługi Szkoleń Ośrodka.
Więcej informacji oraz link do zapisów: https://pos.oeiizk.waw.pl/training/conferences
Udział w konferencji jest bezpłatny.

INFORMACJA DOT. DOWODÓW OSOBISTYCH

W dniu 5 listopada 2021 r. (piątek) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz wydawanie dowodów będzie możliwe do godz. 12.00.

Skrócenie czasu przyjmowania wniosków i pozostałych zdarzeń z obszaru dowodów osobistych spowodowane jest planowanym na ten dzień całkowitym zablokowaniem dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych, w związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznego wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców.

 

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2022 rok”

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu
uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Najważniejsze zmiany to:

 • dodanie 12 nowych zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego, w związku z decyzją o powierzeniu ich do realizacji w ramach konkursu organizacjom pozarządowym. W związku z powyższym zachodzi konieczność wpisania projektów jako zadań do Programu. Dodano nowe zapisy w § 11 pkt 3, 13 pkt 3 oraz
  § 15 pkt 2;
 • kontynuacja w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” zadania publicznego pod nazwą „Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego”
  w latach 2023 – 2027, na które otwarty konkurs ofert zostanie ogłoszony w IV kwartale 2022 r. Zmiana ta znalazła odzwierciedlenie w § 10 ust. 8 pkt 1, § 21 ust. 3 pkt 1.

Twoje zdanie się liczy! Wypowiedz się!

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 27 października do 9 listopada 2021 r.

Gdzie można zapoznać się z projektem uchwały?

Projekt uchwały został:

 • opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej mazovia.pl oraz na stronach internetowych: mazovia.pl, dialog.mazovia.pl, ngo.pl;
 • przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Bazie Danych na stronie internetowej mazovia.pl;
 • wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, pok. 105 oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  1. Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
  2. Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
  3. Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
  4. Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,
  5. Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
  6. Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
  7. Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
  8. Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17.

Jak zgłosić propozycje do projektu uchwały?

Wypełniony Formularz konsultacji należy składać w terminie od 27 października do 9 listopada 2021 r. w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 • osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26,
  Skoczylasa 4, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje – zmiany w Programie współpracy 2022”;
 • osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje – zmiany w Programie współpracy 2022”:
  1. Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
  2. Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
  3. Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
  4. Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,
  5. Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
  6. Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
  7. Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
  8. Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17;
 • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 1. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Konsultacje – zmiany w Programie współpracy 2022”;

 

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Dialogu
i Inicjatyw Społecznych, nr tel. 22 59 79 679, 22 59 79 683, mail: dialog@mazovia.pl.

Uwaga!

Obowiązuje stan epidemii, tak więc w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zachęcamy do udziału w konsultacjach drogą mailową oraz poprzez e-PUAP.

W sytuacjach wymagających bezpośredniego kontaktu będą Państwo:

 • przyjmowani po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu spotkania
  z właściwym pracownikiem urzędu,
 • przyjmowani pojedynczo,
 • zobowiązani do dezynfekcji rąk, zakrycia ust i nosa oraz do zachowania wymaganego odstępu od innych osób.

 

Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Podatkówek

Zadanie pn. „ Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Podatkówek ”  współfinansowano przy pomocy środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw  MAZOWSZE 2021” zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UMRW/1765/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.

W ramach zadania została zainstalowana lampa solarna mocowana w gruncie na fundamencie betonowym prefabrykowanym( przenośnym) o wym. 1000mm wysokości,  250×250 mm szerokości o następujących parametrach : moc źródła światła 20W, panel solarny 120W, bateria litowa 384 WH, słup stalowy o wys. 6m.

Zainstalowano przeszkloną gablotę ogłoszeniowo-informacyjną  o wymiarach  szer. 120 cm, wys. 160 cm, mocowaną na słupkach metalowych z godłem  Gminy Pacyna, nazwą sołectwa i nazwa gminy.

Położono kostkę  brukową  gr. 6 cm w kolorze szarym wraz z obrzeżami na powierzchni 3 m x 2 m.