Nowe (niższe) stawki za odbiór odpadów komunalnych w Gminie Pacyna

Od 1 stycznia 2024 r. na terenie Gminy Pacyna obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości (stawki podstawowe):

  1. 20,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość (w przypadku nieruchomości zamieszkałych),
  2. 165,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (w przypadku nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe).

Wysokość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości (zamieszkałych) zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym nie ulega zmianie i wynosi 1,00 zł miesięcznie od obowiązującej opłaty.

Ponadto informujemy, że ww. należności należy uiszczać na dotychczasowe numery rachunków bankowych (nie ulegają one zmianie).