Przystanek HAPPY BUS w Pacynie – Zapraszamy

HAPPY BUS W PACYNIE: 22-24 lipca 2019 r.
MIEJSCE PRZYSTANKU: Szkoła Podstawowa w Pacynie
Przyjazd: 22.07.2019 r. godz.: 10:00
Odjazd: 24.07.2019 r. godz.: 17:00

Celem projektu jest zorganizowanie dzieciom, które nie mogą skorzystać z wypoczynku wakacyjnego i pozostają w domu, opieki połączonej z zabawą.
Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do wspólnej zabawy.

Harmonogram dyżurów w PNPP – III kwartał 2019 r.

Informacje o zakresie oraz zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, katalogu osób uprawnionych do uzyskania tej pomocy oraz sposobu wykazywania uprawnienia do jej uzyskania znajdują się na stronie Powiatu Gostynińskiego oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie bip.gostynin.powiat.pl w zakładkach Bezpłatna Pomoc Prawna oraz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.

Ogłoszenie – szkody w uprawach spowodowane przez suszę.

 

Pacyna, 1 lipca 2019 r.
REDG.6183.7.2019

                                                                                                                     Rolnicy
Gminy Pacyna

Ogłoszenie

Rolnicy, u których wystąpiły szkody w uprawach spowodowane przez suszę
w okresie 21.04.2019 r. – 30.06.2019 r. mogą w terminie do dnia 8 lipca 2019 roku zgłosić się do Urzędu Gminy pok. nr 9 celem pobrania i złożenia stosownego wniosku. Do dokumentu należy dołączyć kserokopię wniosku składanego do ARiMR o przyznanie płatności bezpośrednich na bieżący rok, kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopię księgi stada bądź paszportu.

Ogólnie przyjęte zasady:

  • Przy szacowaniu szkód uwzględnia się całość produkcji rolnej, zarówno roślinnej jak i zwierzęcej niezależnie od stopnia zniszczenia.

Załącznik:
Wniosek o oszacowanie szkód

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego

ZARZĄDZENIE Nr 0050.23.2019
WÓJTA GMINY PACYNA
z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Przedszkola Samorządowego w Pacynie z siedzibą w Skrzeszewach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 63 ust. 1 i ust. 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) oraz § 1 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przefdszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz typu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r. poz. 1587) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pacynie z siedzibą w Skrzeszewach, Skrzeszewy 21, 09-541 Pacyna.

§ 2.

Treść ogłoszenia o konkursie zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie o konkursie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pacyna, na stronach internetowych www.pacyna.mazowsze.pl i www.bip.pacyna.mazowsze.pl.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 0050.23.2019 wraz z ogłoszeniem o konkursie

 

ZMIANY STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Szanowni Państwo,

W dniu 11 czerwca 2019 r. Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego uchwaliło nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych. Miesięczna stawka opłaty za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość to 25,00 zł jeśli odpady będą oddawane w sposób selektywny lub 50,00 zł jeśli odpady będą oddawane w sposób nieselektywny. Pierwszą opłatę w nowej wysokości należy wnieść do 15 sierpnia 2019 r. Wyższa opłata jest wynikiem zaoferowanych przez Wykonawców cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w dniu 24 maja 2019 r. Łączna kwota zaproponowana przez Wykonawców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gmin objętych systemem gospodarowania odpadami ZGRP to 10.646.035,93 zł. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oprócz kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (co, w oparciu o ofertę cenową i przy uwzględnieniu 85 % wpłat mieszkańców daje kwotę 22 zł/osobę) musi również pokrywać koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (jest to kwota 3 zł/osobę).

Czynniki, które powodują, że ceny zaoferowane w przetargach przez firmy wywozowe są coraz wyższe to przede wszystkim zwiększone koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Do wzrostu stawek opłaty przyczynia się również wzrost mas odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców (masa odpadów zmieszanych odbieranych od mieszkańców Gmin – Członków Związku wzrosła w 2018 roku o 1 274,29 Mg w stosunku do roku 2015), a także wysoki udział odpadów zmieszanych (70%) w strumieniu wszystkich odpadów komunalnych odbieranych w ramach systemu, przy jednoczesnym wysokim wskaźniku deklarowania przez mieszkańców niższej opłaty za zbieranie i oddawanie odpadów komunalnych w sposób selektywny (90%), co potwierdzają czynności sprawdzające zawartość pojemników do gromadzenia odpadów pozostałych po segregacji. Przy czym należy zaznaczyć, że przepisy prawa nakładają na samorządy wzrastające skokowo poziomy procentowe obowiązkowego recyklingu i odzysku odpadów komunalnych.

02.07.2019 r. przerwa w dostawie wody

W związku z planowanymi przez firmę Energa Operator pracami remontowymi urządzeń elektroenergetycznych, Dyrekcja Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie informuje, że w dniu 02.07.2019 r. w godzinach 800 – 1200 może nastąpić przerwa w dostawach wody pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody w Czarnowie dla wsi Czarnów, Sejkowice, Kąty i Przylaski.

Załączniki:

ZARZĄDZENIE NR 46 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

 

 

ZARZĄDZENIE NR 46
MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 19 czerwca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie § 6 ust. 4 i § 24 ust. 3 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 27 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie zmienionego zarządzeniem nr 31 z dnia 22 maja 2019 r. oraz w związku z art. 149 ust. 5, art. 155 ust. 5, art. 165 ust. 4, art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Harmonogram rekrutacji stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 zmienionego zarządzeniem Nr 20 z dnia 1 marca 2019r. i Nr 44 z dnia 17 czerwca 2019r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Panu Bogusławowi Fidelusowi –
p. o. Dyrektorowi Wydziału Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego Kuratorium Oświaty w Warszawie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
-/-
Dorota Skrzypek
Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Załączniki:

APEL WÓJTA GMINY PACYNA – ograniczenie poboru wody

A P E L

WÓJTA GMINY PACYNA

z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie ograniczenia poboru wody na terenie gminy Pacyna

W związku ze znacznym wzrostem poboru wody, co może grozić awariami stacji wodociągowych i stacji uzdatniania, przerwami dostawy wody
bardzo proszę o ograniczenie korzystania z wody w okresie od 13 czerwca 2019 r. do odwołania do innych celów niż socjalno – bytowych.

Ograniczenie w szczególności powinno dotyczyć podlewania plantacji warzyw, ogrodów, terenów rekreacyjnych, zraszania posesji, stosowania deszczowni, uzupełniania wody w stawach i basenach oraz innego wykorzystania nie związanego z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Z upoważnienia Wójta
(-) Waldemar Rachubiński
Sekretarz Gminy